پول از دیدگاه امنیتی (Security)

همیشه نگران از دست دادن پول هستند. حساب دقیق دارایی‌های خود را دارند. پول قرض داده شده را از دست رفته می دانند. تحمل بدهکار بودن را ندارند.