پول از ديدگاه امنيتي (Security)

هميشه نگران از دست دادن پول هستند. حساب دقيق دارايي‌هاي خود را دارند. پول قرض داده شده را از دست رفته مي دانند. تحمل بدهكار بودن را ندارند.