پول تابع تلاش و توانایی (Try & Competency)

نقطه کنترل درونی دارند. معتقدند اگر کسی دارایی بیشتر دارد، تلاش بیشتری کرده است. نگاه خوشبینانه به زندگی دارند.