کارگاه تیم سازی برای استارتاپ های حوزه نانو

1398/11/02 10:25 AM - 2 سال قبل


یکی از موارد مهمی که در استارتاپ های نوپا باید مورد توجه قرار گیرد، بحث تیم سازی است. در این راستا تیم تست و تایپ با همکاری شتاب دهنده های مختلف کارگاه های متعددی برای بنیانگذاران استارتاپ ها برگزار می کند. 

کارگاه تیم سازی با تمرکز بر رفتارشناسی برای بنیانگذاران استارتاپ های نوپا در حوزه بیوتکنولوژی برگزار گردید. این کارگاه ها با همکاری مرکز راهبردی فناوری های همگرا اجرا شد. 


کارگاه مهارت های نرم منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.