کارگاه توسعه تیم و انتخاب هم تیمی در دوره شتاب دهی آیفینک

1401/03/30 12:36 PM - یک سال قبل


انتخاب هم تیمی یکی از بزرگترین چالش های تیم های استارتاپی در دنیا است. در این خصوص افراد و بنیان گذاران باید قادر باشند افراد را بر اساس دانش، مهارت، نگرش و رفتار انتخاب کنند و به تیم خود اضافه نمایند. 

ما در این کارگاه به بنیانگذاران تیم های مستقر در آیفینک آموزش چگونگی انتخاب هم تیمی را دادیم. در ادامه کارگاه رول پلی های مختلف با سناریو های مختلف به آن ها داده شد تا بتوانند مصاحبه استخدامی را تمرین کنند و بتوانند در مصاحبه نیازهای تیم خود را با قابلیت های فرد کاندیدا مقایسه و انتخاب کنند. 


مصاحبه و استخدام کارگاه مهارت های نرم پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.