سبك مذاكره (حل تعارض)


مبلغ آزمون
80,000 ریال
تعداد سوالات
35
مدت زمان
5 دقیقه

شروع آزمون


آزمون سبك مذاكره (Negotiation Personality) به بررسي و شناخت ديدگاههاي هر فرد در مذاكره مي پردازد. نكته مهم در اين آزمون اين است كه امتياز هر بخش، براي هر فرد با افراد ديگر قابل مقايسه نيست. مذاكره كننده حرفه‌اي، كسي است كه در هر شرايط، داراي شخصيت مناسب و موثر براي آن مذاكره باشد.
رسيدن به نتيجه مطلوب در مذاكرات فردي و سازماني، اهميت بالايي در حوزه كسب و كار و زندگي فردي دارد. آشنايي با نقاط ضعف و قوت در اين زمينه كه قابليت آموزش و يادگيري مهارت ها نيز درآن امكان پذير است؛ از مهمترين فاكتورهاي كشف خود، مي باشد. به همين دليل تست و تايپ، آگاهي از نتايج اين آزمون، در كنار ساير آزمونهاي حوزه كسب و كار را، توصيه مي نمايد.

تيپ هاي شخصيتي در مذاكره به 5 دسته تقسيم مي شوند:

  1. اجتناب كننده
  2. رقابتي
  3. سازشكار
  4. مصالحه كننده
  5. در پي همكاري

هيچ كدام از موارد فوق ارجحيتي نسبت به هم ندارند بلكه شرايط است كه تعيين ميكند چه روشي كارسازتر است. با اين آزمون شما در خواهيد يافت در مذاكرات بيشتر از چه مدلي پيروي مي كنيد و به نقاط قوت و شرايطي كه شما در آن مسلط تر خواهيد بود، پي ميبريد.


شروع آزمون