تست دیسک با گزارش کامل


مبلغ آزمون
529,000 برای مدت محدود 290,000 ریال
تعداد سوالات
24
مدت زمان
10 دقیقه

شروع آزمون دانلود نمونه نتیجه آزمون


مدل رفتار شناسی دیسک یا DISC برای اولین بار در سال 1928 میلادی توسط دکتر ویلیام مولتون مارستون (William Moulton Marston) معرفی شد. مارستون اعتقاد داشت که چهار سبک رفتاری وجود دارد که می توان افراد را براساس مدل رفتاری طبقه بندی نمود. در مدل رفتاری دیسک، هر چهار سبک رفتاری، با شدت و ضعفی متفاوت در همه ی افراد مشاهده می شوند؛ اما هر فرد یک یا دو سبک رفتاری غالب دارد که معمولاً طبق آن نسبت به محیط پیرامون خود واکنش نشان می دهد.

مدل رفتاری دیسک که به اختصار DISC هم نمایش داده میشود، زبان مشترکی است برای شناخت و بازگشایی رموز سبک رفتاری افراد و پیش‌بینی مدل رفتاری که به طور معمول از آن‌ها مشاهده می‌شود. اطلاعات کسب شده بر اساس مدل رفتاری DISC کمک می‌کند تا با دانستن این‌که افراد چه تمایلات فکری دارند و زبان بدن آن‌ها چگونه است، بتوان مدل رفتاری آنها را حدس زد و متناسب با سبک رفتاری آنها، با ایشان رابطه موثر برقرار کرد.


DISC از چهار حرف S‌ ، I ، D و C، تشکیل شده است. در این مدل رفتاری چهار سبک رفتاری بارز S ، I ، D و C وجود دارد که به سبک رفتاری دیسک یا مدل DISC معروف می‌باشد. هر کدام از این حروف مخفف یک کلمه انگلیسی می‌باشند.

D مخفف کلمه Dominance (تسلط ـ نفوذ)

I مخفف کلمه Influence (تأثیرگذاری)

S مخفف کلمه Steadiness (باثبات)

C مخفف کلمه Conscientious (وظیفه‌شناسی)

هر یک از افراد مقداری از ویژگی‌های رفتاری فوق را دارا می باشند و این یکی از مزایای مدل رفتاری دیسک یا مدل DISC می‌باشد. هیچ شخصی به طور کامل S ، I ، D یا C نیست، بلکه سبک رفتاری هر یک از افراد، ترکیبی از این چهار ویژگی رفتاری را کم یا بیش دارد. ویژگی‌ رفتاری اصلی فرد ویژگی ای است که شاخص آن از بقیه بیشتر است و با یکی از این چهار حرف شناخته می‌شود، اما ممکن  است سایر ویژگیهای رفتاری را نیز بالاتر از حد متوسط داشته باشد.

روایی و پایایی آزمون DISC از نظر اعتبار و درستی:

در تحقیقات زیادی، از سال‌ 2006 آلفای کرونباخ آزمون دیسک مورد تایید قرار گرفته است. در سال 2013، 87/. در سال 2012، 90/. درسال 2011، 88/. و در سال 2010، 85/. بوده است. این اعداد بیانگر قدرت بالای این آزمون در سنجش مولفه‌های سبک رفتاری است.

با توجه به اینکه آزمون دیسک ، یک آزمون رفتار شناسی و رفتار سنجی است و نه شخصیت شناسی، تست و تایپ بکارگیری آزمون دیسک را در کنار سایر آزمونهای معتبر تیپ شناسی و شخصیت شناسی از جمله آزمون نوتریکا 180 درجه یا آزمون نئو با گزارش کامل یا آزمون اینیاگرام با گزارش کامل ، توصیه می نماید. 

فهرست مطالب گزارش کامل

در گزارش آزمون دیسک با گزارش کامل، پنج بخش اصلی گنجانده شده است: 

بخش اول: نمودارهای خروجی آزمون دیسک شما

در این بخش سه نمودار نشان داده می شود. 

1. نمودار اول گزارش کامل دیسک، نمودار سبک رفتاری اجتماعی شما (Public Style) است.

2. نمودار دوم گزارش کامل دیسک، نمودار سبک رفتاری فردی شما (Personal Style) است.

3. نمودار سوم گزارش کامل دیسک، نمودار سبک رفتاری شما در محل کار (Working Style) است.

بخش دوم: صفاتی که مربوط به هر یک از ابعاد سبک رفتاری شما است.

در این بخش شما با صفات رفتاری خود در هر بعد از ابعاد DISC آشنا می شوید. با توجه به اینکه افراد با توجه به شدت چهار بعد اصلی در مدل دیسک شبیه هم نیستند، این قسمت به افراد کمک می کند بدانند در هر یک از ابعاد چه صفات و روحیاتی دارند.  

1. صفات شما در بعد Dominance (تسلط)

2. صفات شما در بعد Influence (تاثیرگذاری)

3. صفات شما در بعد Steadiness (با ثباتی)

4. صفات شما در بعد Conscientious (وظیفه شناسی)

بخش سوم: نوع رفتار شما در مدل رفتاری دیسک DISC

نقاط قوت

نقش موثر برای تیم

واکنش تحت فشار و استرس

بخش چهارم: بررسی مدل رفتاری شما

پاسخ های تحت استرس

نکاتی در تعامل با این تیپ رفتاری

بزرگترین کشمکش های این تیپ رفتاری

مشکلات مرتبط  با این تیپ رفتاری با دیگر تیپ های رفتاری

چگونه روابط بهتری با این تیپ رفتاری برقرار کنیم؟

این تیپ رفتاری چه مهارت هایی دارد؟

این تیپ رفتاری در مورد خود چه میگوید؟

چگونه به این تیپ رفتاری تحت استرس واکنش نشان دهیم؟

بخش پنجم: نکاتی راجع به استخدام (جذب) و نگهداشت این مدل رفتاری در سازمان

ویژگی های کلی این تیپ رفتاری

ارزش های تیمی

نقاط ضعف احتمالی

بزرگترین ترس

مواردی که در او انگیزش ایجاد می کند

چگونه محیطی را دوست دارد؟

چطور می توان با این تیپ رفتاری تعامل داشت؟

چطور تعامل با این تیپ رفتاری مشکل می شود؟

چطور اطلاعات را آنالیز می کند؟

مواردی که می تواند به کسی که این تیپ رفتاری را دارد، کمک کند؟

استعدادهای عمومی این تیپ رفتاری

نقاط کور در این تیپ رفتاری


شروع آزمون دانلود نمونه نتیجه آزمون