دیسک با گزارش کامل


مبلغ آزمون
529,000 برای مدت محدود 290,000 ریال
تعداد سوالات
24
مدت زمان
10 دقیقه

شروع آزمون دانلود نمونه نتیجه آزمون


مدل رفتار شناسي ديسك يا DISC براي اولين بار در سال 1928 ميلادي توسط دكتر ويليام مولتون مارستون (William Moulton Marston) معرفي شد. مارستون اعتقاد داشت كه چهار سبك رفتاري وجود دارد كه مي توان افراد را براساس مدل رفتاري طبقه بندي نمود. در مدل رفتاري ديسك، هر چهار سبك رفتاري، با شدت و ضعفي متفاوت در همه ي افراد مشاهده مي شوند؛ اما هر فرد يك يا دو سبك رفتاري غالب دارد كه معمولاً طبق آن نسبت به محيط پيرامون خود واكنش نشان مي دهد.

مدل رفتاري ديسك كه به اختصار DISC هم نمايش داده ميشود، زبان مشتركي است براي شناخت و بازگشايي رموز سبك رفتاري افراد و پيش‌بيني مدل رفتاري كه به طور معمول از آن‌ها مشاهده مي‌شود. اطلاعات كسب شده بر اساس مدل رفتاري DISC كمك مي‌كند تا با دانستن اين‌كه افراد چه تمايلات فكري دارند و زبان بدن آن‌ها چگونه است، بتوان مدل رفتاري آنها را حدس زد و متناسب با سبك رفتاري آنها، با ايشان رابطه موثر برقرار كرد.


DISC از چهار حرف S‌ ، I ، D و C، تشكيل شده است. در اين مدل رفتاري چهار سبك رفتاري بارز S ، I ، D و C وجود دارد كه به سبك رفتاري ديسك يا مدل DISC معروف مي‌باشد. هر كدام از اين حروف مخفف يك كلمه انگليسي مي‌باشند.

D مخفف كلمه Dominance (تسلط ـ نفوذ)

I مخفف كلمه Influence (تأثيرگذاري)

S مخفف كلمه Steadiness (باثبات)

C مخفف كلمه Conscientious (وظيفه‌شناسي)

هر يك از افراد مقداري از ويژگي‌هاي رفتاري فوق را دارا مي باشند و اين يكي از مزاياي مدل رفتاري ديسك يا مدل DISC مي‌باشد. هيچ شخصي به طور كامل S ، I ، D يا C نيست، بلكه سبك رفتاري هر يك از افراد، تركيبي از اين چهار ويژگي رفتاري را كم يا بيش دارد. ويژگي‌ رفتاري اصلي فرد ويژگي اي است كه شاخص آن از بقيه بيشتر است و با يكي از اين چهار حرف شناخته مي‌شود، اما ممكن  است ساير ويژگيهاي رفتاري را نيز بالاتر از حد متوسط داشته باشد.

روايي و پايايي آزمون DISC از نظر اعتبار و درستي:

در تحقيقات زيادي، از سال‌ 2006 آلفاي كرونباخ آزمون ديسك مورد تاييد قرار گرفته است. در سال 2013، 87/. در سال 2012، 90/. درسال 2011، 88/. و در سال 2010، 85/. بوده است. اين اعداد بيانگر قدرت بالاي اين آزمون در سنجش مولفه‌هاي سبك رفتاري است.

با توجه به اينكه آزمون ديسك ، يك آزمون رفتار شناسي و رفتار سنجي است و نه شخصيت شناسي، تست و تايپ بكارگيري آزمون ديسك را در كنار ساير آزمونهاي معتبر تيپ شناسي و شخصيت شناسي از جمله آزمون نوتريكا 180 درجه يا آزمون نئو با گزارش كامل يا آزمون اينياگرام با گزارش كامل ، توصيه مي نمايد. 

فهرست مطالب گزارش كامل

در گزارش آزمون ديسك با گزارش كامل، پنج بخش اصلي گنجانده شده است: 

بخش اول: نمودارهاي خروجي آزمون ديسك شما

در اين بخش سه نمودار نشان داده مي شود. 

1. نمودار اول گزارش كامل ديسك، نمودار سبك رفتاري اجتماعي شما (Public Style) است.

2. نمودار دوم گزارش كامل ديسك، نمودار سبك رفتاري فردي شما (Personal Style) است.

3. نمودار سوم گزارش كامل ديسك، نمودار سبك رفتاري شما در محل كار (Working Style) است.

بخش دوم: صفاتي كه مربوط به هر يك از ابعاد سبك رفتاري شما است.

در اين بخش شما با صفات رفتاري خود در هر بعد از ابعاد DISC آشنا مي شويد. با توجه به اينكه افراد با توجه به شدت چهار بعد اصلي در مدل ديسك شبيه هم نيستند، اين قسمت به افراد كمك مي كند بدانند در هر يك از ابعاد چه صفات و روحياتي دارند.  

1. صفات شما در بعد Dominance (تسلط)

2. صفات شما در بعد Influence (تاثيرگذاري)

3. صفات شما در بعد Steadiness (با ثباتي)

4. صفات شما در بعد Conscientious (وظيفه شناسي)

بخش سوم: نوع رفتار شما در مدل رفتاري ديسك DISC

نقاط قوت

نقش موثر براي تيم

واكنش تحت فشار و استرس

بخش چهارم: بررسي مدل رفتاري شما

پاسخ هاي تحت استرس

نكاتي در تعامل با اين تيپ رفتاري

بزرگترين كشمكش هاي اين تيپ رفتاري

مشكلات مرتبط  با اين تيپ رفتاري با ديگر تيپ هاي رفتاري

چگونه روابط بهتري با اين تيپ رفتاري برقرار كنيم؟

اين تيپ رفتاري چه مهارت هايي دارد؟

اين تيپ رفتاري در مورد خود چه ميگويد؟

چگونه به اين تيپ رفتاري تحت استرس واكنش نشان دهيم؟

بخش پنجم: نكاتي راجع به استخدام (جذب) و نگهداشت اين مدل رفتاري در سازمان

ويژگي هاي كلي اين تيپ رفتاري

ارزش هاي تيمي

نقاط ضعف احتمالي

بزرگترين ترس

مواردي كه در او انگيزش ايجاد مي كند

چگونه محيطي را دوست دارد؟

چطور مي توان با اين تيپ رفتاري تعامل داشت؟

چطور تعامل با اين تيپ رفتاري مشكل مي شود؟

چطور اطلاعات را آناليز مي كند؟

مواردي كه مي تواند به كسي كه اين تيپ رفتاري را دارد، كمك كند؟

استعدادهاي عمومي اين تيپ رفتاري

نقاط كور در اين تيپ رفتاري


شروع آزمون دانلود نمونه نتیجه آزمون

دیسک با گزارش کامل

مطالب مرتبط