کارگاه تکنیک های فرآیند استخدام

1399/05/16 5:14 PM - یک سال قبل


کارگاه بررسی فرآیند استخدام و استفاده از تکنیک های شخصیت شناسی و مصاحبه برای مدیران ارشد شرکت مصنوعات فلزی برگزارشد.

در این کارگاه سر فصل های زیر مورد بررسی قرارگرفت:

در پایان کارگاه، فرآیند استخدام شرکت و نمونه فرم ها و امتیاز بندی ها مورد بررسی قرارگرفت. کارگاه مهارت های نرم منابع انسانی پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.