بازی تیمی روانشناختی جهت تیم سازی

1400/11/11 12:19 PM - 5 ماه قبل


انجام بازی های روانشناختی می تواند به صورت عملی نقاط قوت و ضعف تیم ها را در انجام کار گروهی نشان دهد. در همین راستا بازی ای یک روزه برای استارتاپ های مستقر در کارخانه نوآوری آزادی که بر روی پروژه های فینتک متمرکز هستند برگزار گردید.


کارگاه مهارت های نرم


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.