کارگاه فرهنگ و برند در شرکت نیلوفرآبی

1401/03/30 11:27 AM - 11 ماه قبل


آشنایی کارکنان با فرهنگ و برندی که در ذهن بنیان گذاران مجموعه ها است و انتقال درست و اصولی آن به کارکنان یکی از مهمترین کارهایی است که برای شرکت های حوزه خدمات بسیار مهم و اساسی است. 

یکی از خدمات تست و تایپ در این راستا تست آرکتایپ برند است که با انجام آن و مصاحبه با بنیانگذاران مجموعه به جمع بندی نهایی برای آرکتایپ برند مجموعه نیلوفرآبی رسیدیم و این باعث شد تا تمامی خدمات آموزشی ما به مجموعه دارای همسویی و همنوایی شود. 

ما در این کارگاه که در چند جلسه متمادی برگزار شد، با کمک فیلم و مثال های بسیار ملموس سعی در شفاف کردن ذهن کارکنان نسبت به رفتاری که باید از خود نشان دهند که در راستای فرهنگ و برند نیلوفرآبی داشتیم. 

این شفافیت و همسویی باعث شد تا تمامی کارکنان رفتارها و عملکرد خود را در یک راستا تنظیم کنند. 


کارگاه مهارت های نرم منابع انسانی پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.