راهکارهای آموزش اثربخش در سازمان

1397/07/11 11:12 AM - یک سال قبل


همواره سازمان ها نسبت به موضوع آموزش و اثربخش بودن آن تاکید دارند. رعایت کردن چه مواردی به سازمانها کمک خواهد کرد که آموزش اثربخش ایجاد نمایند. در این مقاله به فرآیند هایی که منجر به اثربخش شدن آموزش در سازمان ها می گردد، خواهیم پرداخت.

برای رسیدن به اثر بخشی آموزش در سازمان ، می بایست نگاه به مقوله آموزش در سازمان ها، نگاهی فرآیندی باشد. این رویکرد فرآیندی، شامل ارزیابی، آموزش و تثبیت می باشد که در ذیل به کلیات مراحل آن خواهیم پرداخت.

مراحل فرایند آموزش اثربخش سازمانی

1. بررسی عملکرد کارکنان

2. نیازسنجی آموزشی

3. برنامه ریزی و اجرا

4. سنجش اثربخشی دوره های آموزشی

چطور نیازسنجی آموزشی انجام می شود؟

رویکرد های تشخیص نیاز آموزش سازمان می‌تواند براساس مدل های زیر یا ترکیبی از آنها باشد:

  • تشخیص و نیازسنجی آموزشی در سازمان با استفاده از شایستگی هایی که سازمان قرار است در آن ها برجسته شود و فرهنگ مطلوب سازمانی، آنها را تعیین می‌کند. پس از ارزیابی کمی و کیفی شاخص های شایستگی، این کمبود ها و نیازها مشخص می‌گردد.
  • تشخیص و نیازسنجی آموزشی در سازمان بر اساس عارضه‌های موجود در سازمان . این مورد بسیار مهم و اساسی است. سنجش این نیاز آموزشی معمولاً به وسیله مصاحبه و مشاهده در سازمان بدست می آید.
  • تشخیص و نیازسنجی آموزشی در سازمان از طریق سنجش های رفتاری و ارتباطی . در این گام روش مختلفی وجود دارد که یکی از بهترین روش ها استفاده از آزمون نئو و هوش هیجانی می‌باشد. این ارزیابی حتی فاکتورهای آموزش پذیر بودن افراد را نیز مشخص می‌نماید.
  • تشخیص و نیازسنجی آموزشی در سازمان از طریق شایستگی های شغلی با استفاده از تحلیل مشاغل
  • تشخیص و نیازسنجی آموزشی سازمان از طریق شایستگی های تیمی

در این قسمت شما میتوانید از پنل ارزیابی گروهی و سازمانی سایت تست و تایپ برای نیازسنجی آموزشی در حوزه مهارت های نرم کارکنان کمک بگیرید. این پنل با توجه به تست های روانشناسی که افراد در آن شرکت می کنند آموزش های مورد نیاز آن ها در حوزه های مختلف را مشخص می کند. 

اجرای آموزش سازمانی بر اساس نیازسنجی آموزشی

پس از تشخیص نیاز آموزش سازمان ، در گام بعدی با توجه به نیاز های آموزشی تشخیص داده شده، سرفصل مورد نیاز دوره های آموزش سازمانی طراحی می‌گردد. در این مرحله برنامه آموزشی باید با اهداف سازمانی تطابق داده شوند تا نتایج یادگیری افراد بر حسب خواسته سازمان انجام شود و استانداردهای کارا بودن آن قابل سنجش شود. در این مرحله پس از تطابق سرفصل های آموزش سازمانی با اهداف سازمانی و شایستگی های فرهنگ سازمانی و شایستگی های شغلی و شایستگی های تیمی، روش آموزش با توجه به نوع مخاطب در سازمان ، انتخاب می‌گردد.

اجرای آموزش‌های سازمانی میتواند در قالب کارگاه ، فعالیت آموزشی و یا طراحی بازی های مدیریتی باشد. انتخاب روش آموزش هم در اثر بخشی آموزش سازمانی بسیار با اهمیت است. 

سنجش اثر بخشی آموزشی چطور انجام می شود؟

در چهار بخش زیر سنجش اثربخشی آموزشی صورت می گیرد:

  • REACTION یا عکس العمل کارکنان نسبت به موقعیت هایی که به ان ها آموزش داده شده بهبود یافته است؟

در این قسمت مشخص می شود که آموزش داده شده تا چه حد در تعاملات شرکت کنندگان در سازمان موثر بوده است.

  • LEARNING یا یادگیری کارکنان در چه سطحی اتفاق افتاده است؟

در این مرحله بررسی میشود که آموزش داده شده به چه میزان در دانش شرکت کنندگان موثر بوده و آن‌ها چقدر خود را بهبود بخشیده اند و نگرش ها را تغییر داده اند.

  • BEHAVIOUR یا رفتار کارکنان تا چه حد مطلوب شده است؟

در این بخش بررسی می شود که آموزش داده شده به چه میزان در تغییر رفتار شرکت کنندگان در محل کار موثر بوده است.

  • RESULT با نتیجه آموزش به کارکنان چه بوده است؟

در این بخش بررسی میشود که آموزش داده شده چه مزایای قابل اندازه گیری و مشخصی در حوزه‌های بهره وری ، کارایی و درآمد سازمان داشته است.

پس از ارزیابی های فوق در صورت نیاز برای توسعه و تثبیت آموزش ها باید از کوچینگ فردی استفاده شود. در پی آن مجددا تحلیل نتایج و ارزیابی و در نهایت طراحی دوره های احتمالی مورد نیاز انجام میگردد.


توسعه فردی کارگاه مهارت های نرم منابع انسانی پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.