راهکارهای آموزش اثربخش در سازمان

1397/07/11 11:12 AM - 5 سال قبل


همواره سازمان‌ها نسبت به موضوع آموزش و اثربخش بودن آن تاکید دارند. رعایت کردن چه مواردی به سازمان‌ها کمک خواهد کرد که آموزش اثر بخش ایجاد نمایند. در این مقاله به فرآیندهایی که منجر به اثر بخش شدن آموزش در سازمان‌ها شده، خواهیم پرداخت.

برای رسیدن به اثر بخشی آموزش در سازمان، می‌بایست نگاه به مقوله آموزش در سازمان‌ها، نگاهی فرآیندی باشد. این رویکرد فرآیندی شامل ارزیابی، آموزش و تثبیت است که در ذیل به کلیات مراحل آن خواهیم پرداخت.

مراحل فرایند آموزش اثربخش سازمانی

1. بررسی عملکرد کارکنان

2. نیازسنجی آموزشی

3. برنامه‌ریزی و اجرا

4. سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی

چطور نیازسنجی آموزشی انجام می‌شود؟

رویکردهای تشخیص نیاز آموزش سازمان می‌تواند براساس مدل‌های زیر یا ترکیبی از آن‌ها باشد:

  • تشخیص و نیازسنجی آموزشی در سازمان با استفاده از شایستگی‌هایی که سازمان قرار است در آن‌ها برجسته شود و فرهنگ مطلوب سازمانی، آن‌ها را تعیین می‌کند. پس از ارزیابی کمی و کیفی شاخص‌های شایستگی، این کمبود‌ها و نیازها مشخص می‌شود.
  • تشخیص و نیازسنجی آموزشی در سازمان بر اساس عارضه‌های موجود در سازمان . این مورد بسیار مهم و اساسی است. سنجش این نیاز آموزشی معمولاً به وسیله مصاحبه و مشاهده در سازمان بدست می‌آید.
  • تشخیص و نیازسنجی آموزشی در سازمان از طریق سنجش‌های رفتاری و ارتباطی . در این گام روش مختلفی وجود دارد که یکی از بهترین روش‌ها استفاده از آزمون نئو و هوش هیجانی است. این ارزیابی حتی فاکتورهای آموزش‌پذیر بودن افراد را نیز مشخص می‌کند.
  • تشخیص و نیازسنجی آموزشی در سازمان از طریق شایستگی‌های شغلی با استفاده از تحلیل مشاغل
  • تشخیص و نیازسنجی آموزشی سازمان از طریق شایستگی‌های تیمی

در این قسمت شما می‌توانید از پنل ارزیابی گروهی و سازمانی سایت تست و تایپ برای نیازسنجی آموزشی در حوزه مهارت‌های نرم کارکنان کمک بگیرید. این پنل با توجه به تست‌های روانشناسی که افراد در آن شرکت می‌کنند آموزش‌های مورد نیاز آن‌ها در حوزه‌های مختلف را مشخص می‌کند. 

اجرای آموزش سازمانی بر اساس نیازسنجی آموزشی

پس از تشخیص نیاز آموزش سازمان، در گام بعدی با توجه به نیازهای آموزشی تشخیص داده شده، سر فصل مورد نیاز دوره‌های آموزش سازمانی طراحی می‌شود. 

در این مرحله برنامه آموزشی باید با اهداف سازمانی تطابق داده شود تا نتایج یادگیری افراد بر حسب خواسته سازمان انجام گردد و استانداردهای کارا بودن آن قابل سنجش شود. 

در این مرحله پس از تطابق سرفصل‌های آموزش سازمانی با اهداف سازمانی و شایستگی‌های فرهنگ سازمانی و شایستگی‌های شغلی و شایستگی‌های تیمی، روش آموزش با توجه به نوع مخاطب در سازمان، انتخاب می‌شود.

اجرای آموزش‌های سازمانی می‌تواند در قالب کارگاه، فعالیت آموزشی و یا طراحی بازی‌های مدیریتی باشد. انتخاب روش آموزش هم در اثر بخشی آموزش سازمانی بسیار با اهمیت است. 

سنجش اثر بخشی آموزشی چطور انجام می‌شود؟

در چهار بخش زیر سنجش اثربخشی آموزشی صورت می‌گیرد:

  • REACTION یا عکس العمل کارکنان نسبت به موقعیت‌هایی که به آن‌ها آموزش داده شده بهبود یافته است؟

در این قسمت مشخص می‌شود که آموزش داده شده تا چه حد در تعاملات شرکت کنندگان در سازمان موثر بوده است.

  • LEARNING یا یادگیری کارکنان در چه سطحی اتفاق افتاده است؟

در این مرحله بررسی می‌شود که آموزش داده شده به چه میزان در دانش شرکت کنندگان موثر بوده و آن‌ها چقدر خود را بهبود بخشیده‌ و نگرش‌ها را تغییر داده‌اند.

  • BEHAVIOUR یا رفتار کارکنان تا چه حد مطلوب شده است؟

در این بخش بررسی می‌شود که آموزش داده شده به چه میزان در تغییر رفتار شرکت کنندگان در محل کار موثر بوده است.

  • RESULT با نتیجه آموزش به کارکنان چه بوده است؟

در این بخش بررسی می‌شود که آموزش داده شده چه مزایای قابل اندازه‌گیری و مشخصی در حوزه‌های بهره‌وری، کارایی و درآمد سازمان داشته است.

پس از ارزیابی‌های فوق در صورت نیاز برای توسعه و تثبیت آموزش‌ها باید از کوچینگ فردی استفاده شود. در پی آن مجددا تحلیل نتایج و ارزیابی و در نهایت طراحی دوره‌های احتمالی مورد نیاز انجام می‌شود.


توسعه فردی کارگاه مهارت های نرم منابع انسانی پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.