کارگاه سنجش شایستگی های شغلی در شهرداری اصفهان

1398/08/06 12:30 PM - یک سال قبل


تدوین و سنجش شایستگی های شغلی یکی از دغدغه های مدیران منابع انسانی پیشرو است. مدیران برای ارتقاء و جابجایی باید شایستگی های لازم را احراز نمایند. بر همین اساس مدیران منابع انسانی باید بتوانند شرایط احراز مشخصی را برای مدیران هر بخش تدوین و آن را مورد سنجش قرار دهند. 

در این کارگاه نحوه سنجش شایستگی های شغلی به مدیران منابع انسانی شهرداری اصفهان آموزش داده شد. 


توسعه فردی منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.