نحوه کنترل استرس در مدل های رفتاری DISC

1399/02/06 1:34 PM - یک سال قبل


کنترل استرس در تیپ D در مدل رفتارشناسی DISC

موارد استرس زا

هنگامی که کنترل اوضاع از دست این تیپ رفتاری خارج می شود و افراد از او نافرمانی می کنند.

عکس العمل

قلدر و سلطه جو می شود. زیاد کار می کند و سعی می کند کنترل اوضاع را به دست بگیرد.

راه حل

او باید بر روی عشق ورزیدن تمرکز کند، صبوری کردن را یاد بگیرد، با افراد دوستانه برخورد کند. زمانی برای  ریلکس شدن  بگذارد.

کنترل استرس در تیپ I در مدل رفتارشناسی DISC

موارد استرس زا

هنگامی که اوضاع خوشایند و مسرت بخش نباشد. وقتی احساس کند افراد او را دوست ندارند. مهلت های زمانی برای کارها گذاشته شده باشد.

عکس العمل

عکس العمل های احمقانه و بیش از حد نشان می دهد. بیش از حد خوشبین می شود. غیر منطقی، احساساتی و خودپسند می شود. بهانه جو میشود و ممکن است دیگران را مقصر جلوه دهد.

راه حل

او باید کارهای خود را به ابعاد کوچکتری برنامه ریزی کند. بیشتر گوش کند و کمتر صحبت کند. احساسات خود را کنترل کند و برنامه زیری کند.

کنترل استرس در تیپ S در مدل رفتارشناسی DISC

موارد استرس زا

هنگامی که جدل و بحث به وجود می آید و کسی کمکی برای حل آن نمی کند. تغییرات زیاد به وجود می آید و مشکلات پیچیده می شوند.

عکس العمل

از بحث کناره گیری می کند. تلویزیون تماشا می کند یا غذا می خورد. احساس عدم امنیت می کند. بیش از حد دلسوز می شود.

راه حل

او باید شجاعت رویارویی را در خود تقویت کند. بیشتر قاطع باشد. خود را در مقابل مسائل و افراد قرار دهد. بیشتر با افراد معاشرت کند.

کنترل استرس در تیپ C در مدل رفتارشناسی DISC

موارد استرس زا

هنگامی که اوضاع زندگی بر اساس او پیش بینی کرده پیش نمی رود. استانداردهای او رعایت نمی شود. احساس می کند کسی اهمیت به کار نمی دهد.

عکس العمل

اخمو می شود. بدبین و نگران میشود. از حل مشکلات دست می کشد و تسلیم می شود. به فکر فرو می رود.

راه حل

او باید کمتر به خود سخت بگیرد. بیشتر با افراد تعامل داشته باشد. بیشتر مثبت نگر باشد. بیشتر به افراد اعتماد کند. بیشتر ریسک کند.دیسک


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.