پروژه استخدام و آموزش منابع انسانی مجموعه نیلوفرآبی

1402/07/05 10:01 AM - 7 ماه قبل


همکاری با نیلوفر آبی از سال 1401 شروع شد. پروژه به این ترتیب برنامه ریزی شد که ابتدا هویت برند و دریافت و احساسی که میهمانان بعد از استفده از خدمات نیلوفرآبی می بایست داشته باشند؛ با مدیران ارشد توسط روش آرکتایپ برند مورد بررسی قرارگرفت. در فرآیند انجام و تحلیل تست آرکتایپ برند، جمع بندی کاملی از اینکه نیلوفر آبی چه پیامی را می بایست توسط پرسنل و خدمتی که به میهمانانش ارائه میداد به آنها منتقل کند انجام شد. در این گام اصول و چهارچوب های شرح شغل ها در سطوح مختلف مشخص شد و برای سطوح مدیریت شعبه، پرسنل پذیرش و پرسنل خدمات مجموعه شرح شغل های موجود مورد بازنگری قرارگرفت و اصلاحات لازم انجام شد.

در مرحله بعد مدل های رفتاری و شخصیتی که کارکنان باید براساس آن استخدام میشدند تا بتوانند این پیام را به میهمانان مجموعه منتقل کنند تعیین شد. پس از آن کارکنان فعلی مجموعه ارزیابی شده و درصد تطابق آنها با مدل مطلوب سنجیده شد و آموزش هایی برای بهبود انجام شد. هم زمان پروسه تهیه و انتشار آگهی استخدام انجام شد و مدل رفتاری و شخصیتی مطلوب نیلوفرآبی درسطوح مختلف تدوین شد.

پس از بررسی رزومه ها، انجام تست های روانشناسی قبل از استخدام و تعیین درصد تطابق کاندیداها با مدل رفتاری و شخصیتی مطلوب؛ مصاحبه های رفتاری و مهارتی برگزار شد. در گام بعدی الویت های استخدام به همراه تیم مدیریتی نیلوفرآبی تعیین شده و به منظور آموزش مهارت های تخصصی انجام کار مطابق با دفترچه های شرح شغل ، به مدیریت و سوپروایزر شعب معرفی شدند. پس از دوره آزمایشی کوتاه مدت، آموزش های رفتارشناسی ، شناخت برند ، هوش هیجانی و ارتباط موثر و شناخت زبان بدن به همراه رول پلی در موقعیت های مختلف تماس یا حضور میهمانان با کارکنان انجام شد.

مجموعه فرآیندهای فوق منجر به شکل گیری تیمی هماهنگ و با اراده و آگاه برای ارائه بهترین خدمات به میهمانان گردید.


مصاحبه و استخدام کارگاه مهارت های نرم


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.