امتياز بين 9 تا 12

توانايي: استراتژيست.

امتياز شما نمايانگر آن است كه شما از تعادلي متناسب بين دونيمكره چپ و راست مغزتان برخورداريد. به عبارت ديگر هيچ نيمكره‌اي بر ديگري غلبه و سلطه ندارد.

اگرچه ممكن است اين حالت يك مزيت چشمگير به حساب بيايد، ولي دال بر آسودگي خاطر نيست. مشكل در رابطه اين افراد اين است كه شما بيشتر از يك شخص راست مغز يا چپ مغز، از كشمكش‌ها و تضادهاي دروني رنج مي‌بريد. گاهي اوقات اين كشمكش‌ها و تضادها بين نحوه احساس و نحوه تفكر شما خواهد بود و همچنين در مواجه با مشكلات و تعبير و تفسير اطلاعات با موانعي روبرو مي‌شويد. گاهي جزئياتي كه براي نيمكره راست مغز، مهم هستند، به واسطه نيمكره چپ ناديده گرفته مي‌شوند و بالعكس. همين مي‌توانند يك مانع سد راه در جهت مرحله موثر يادگيري يا به پايان رساندن كارها باشد. از جنبه مثبت، نقطه قوت بين اشخاص در اين است كه آن‌ها در هنگام حل يك مشكل مي‌توانند همزمان و تواماً تصوير اصلي و بزرگ و جزييات ضروري را ادراك كنند. همچنين ازمهارت‌هاي كلامي موثري در جهت تعبير مسايل شهودي برخوردارند، طوري كه ديگران مي‌توانند آن را به راحتي درك كنند و در عين حال قادراند نقطه نظرات برتر را تشخيص دهيد. يكي از مزاياي اين افراد، اين است كه آن‌ها از توانايي طبيعي انعطاف بالاي ذهني و فكري برخوردارند و از اين رو مي‌توانند به راحتي در مواجه با مشكلات چند بعدي به حل آن بپردازند.