افراد دموي خوش مشرب، پرحرف، تا حدودي خشن و بي طاقت، احساساتي، برونگرا و اجتماعي هستند.

اين افراد داراي تعاملات اجتماعي هستند و دوست دارند با افراد آشنا و ناآشنا ارتباط برقرار كنند. اين ارتباطات باعث مي‌شود تا آنها انرژي بگيرند. هر چقدر افراد زيادي دور و بر دموي ها باشند آنها احساس بهتري خواهند داشت و به همين جهت اين افراد نسبت به انتخاب اطرافيان خود حساس نيستند. وقتي دموي ها افراد بيشتري در كنار خود دارند اين احساس را مي‌كنند كه تنها نيستند. اين افراد بيشتر گوينده هستند تا شنونده و اكثراً دوستاني را كه فكر كنند براي آنها جذاب نيستند به راحتي ترك مي‌كنند. به طور كلي مي‌توان گفت اين افراد دوستاني سرخوش، سرگرم كننده و برونگرا هستند. دموي‌ها به سرعت طرح دوستي مي‌ريزند و به راحتي با غريبه‌ها آشنا مي‌شوند. برعكس افراد سوداوي كه بودن در يك جمع غربيه را وحشتناك و غير قابل تحمل مي‌دانند، افراد دموي اين موقعيت را به صورت فرصتي طلايي مي‌بينند كه مي‌توانند دوستان جديدي پيدا كنند. دموي‌ها نسبت هيچ چيز حساس نيستند و معمولاً از كسي بدشان نمي‌آيد. اين افراد تمايل دارند تا از مد پيروي كنند. دموي‌ها از اينكه مي‌توانند در جمع باشند لذت مي‌برند.

اجتماعي بودن

اين افراد از اينكه در اجتماع باشندلذت مي‌برند و فكر مي‌كنند بقيه هم همينطور هستند. اين افراد دوست دارند مردم را با گفتن كلماتي همچون "يالا بي خيال، لذت ببر و نميدوني چي رو از دست دادي" بقيه را متقاعد كنند. دوستي با افراد دموي بسيار آسان است زيرا آنها فقط به يك اسم و شخص نياز دارند تا طرح دوستي را بچينند. دموي‌ها زياد قابل اعتماد نيستند. زيرا به راحتي هر رازي را افشا مي‌كنند. از سويي ديگر بسيار ناپايدار هستند.

برونگرايي

اين افراد بسيار پرحرف هستند و بسيار مهربانانه، پر انرژي رفتار مي‌كنند. اين افراد معمولاً كاريزماتيك هستند و وقتي با آن‌ها رو به رو مي‌شويد فكر مي‌كنيد كه آن‌ها را ساليان سال است كه مي‌شناسيد. اين افراد بسيار احساساتي هستند و در مورد احساساتشان غلو مي‌كنند ممكن است روزي به شما به گويند "من از تو متنفرم" و چند ساعت بعد به خاطر رفتارشان از شما عذر خواهي كنند و انتظار داشته باشند شما نيز آن را ناديده بگيريد. اين افراد سريع مي‌بخشند و فراموش مي‌كنند و انتظار دارند بقيه هم به همين نحو عمل كنند. زيرا در حال زندگي مي‌كنند و به گذشته كاري ندارند. اين افراد طبع شوخي دارند و به راحتي لبخند مي‌زنند. ممكن است بقيه را دست بياندازند و انتظار داشته باشند بقيه آن را جدي نگيرند. اين افراد ممكن است بسيار متظاهر به نظر بيايند اما حس برتري جويي نسبت به كسي ندارند. دموي ها مي‌توانند به راحتي افراد را تشويق و ترغيب كنند تا كاري را انجام دهند، بسيار مثبت نگر هستند و مي‌توانند بقيه را نيز به همين منوال ترغيب كنند. نميتوان گفت كه افراد منظمي هستند. دموي ها در لحظه زندگي مي‌كنند و به همين علت برنامه‌اي براي آينده ندارند.

جلب توجه گري

دموي‌ها عاشق جلب توجه هستند. دوست دارند در مركز توجه باشند تا مردم از آن‌ها تقدير و تشكر كنند و مورد تحسين قرار بگيرند. البته همه افراد تحسين را دوست دارند اما دموي ها به نحوي به دنبال آن نيز هستند. دوست دارند در هر جايگاهي بگنجند و محبوب باشند. يا دوست دارند به نحوي متفاوت باشند و بدين ترتيب مورد توجه قرار گيرند. اين افراد به سرگرمي هميشگي نياز دارند و از اينكه سرگرمي زيادي نداشته باشند شاكي خواهند شد. ممكن است در مورد توانايي هاي خود اغراق كنند تا مورد تحسين واقع شوند. به صورت اغراق آميزي بزرگنمايي مي‌كنند تا چيز‌ها را بزرگتر نشان دهند. اگر كسي به اين افراد توجه نكند ممكن است خود را بين بحثي وارد كنند تا توجهات را به خود جلب نمايند. دموي ها با موقعيتي كه دستكم گرفته شوند كنار نمي‌آيند.

نقش

اين افراد در جوامع گذشته در قبايل نقش حمايت كننده و ترغيبگر را داشته‌اند و مي‌توانسته‌اند يك گروه را در كنار هم نگه دارند. در جوامع پيشرفته امروزي دموي‌ها بيشتر نقش سرگرم كننده، خواننده، رقاص را دارند و يا فقط به عنوان افراد پر انرژي شناخته شوند و يا ممكن است شاعر باشند.