افراد سوداوي از نظر روحي بسيار حساس، كمالگرا و درونگرا هستند.

كمالگرايي يكي از مزيت‌هاي طبع سوداوي است. اين افراد ايده‌آل گرا دوست دارند تا كارها بسيار مطابق اصول پيش رود و هنگامي كه به اين صورت نباشد بسيار تحت استرس و تنش قرار مي‌گيرند. اين افراد براي خود و اطرافيانشان استانداردهاي بالا و غير واقعي متصور هستند. به همين علت مدام در حال سرزنش خود و ديگران هستند كه چرا به ايده‌آل‌ها دست نيافته‌اند. به صورت كلي اين رفتار ناشي از جنگ داخلي بين دنياي بي نقص و تمايل براي بدست آوردن آن است. بسياري از سوداوي‌ها دوست دارند تا همه چيز را ياد بگيرند و از جزئيات سر در بياورند. زيرا بر اين عقيده اند كه جزئيات دنياي بي نقص را مي‌سازد. اين افراد چيز‌ها را آن‌طور كه هست قبول ندارند. اين افراد بسيار كنجكاو هستند و با سوالات زياد خود مي‌خواهند همه چيز را ياد بگيرند. اين رفتار آن‌ها ممكن است باعث تحليلي شدن بيش از حد آن‌ها شود و آن‌ها را عصبي و نگران جلوه دهد. سوداوري‌ها بسيار لجبازند و دوست دارند بر سر مسائل، كمالگرايي بيش از حد را نشان دهند و معمولاً به راحتي از موضع خود كنار نمي‌آيند و حزب باد نيستند. معمولاً بد بين هستند و سرپيچي از استانداردهاي غير واقعي خود را، بد ترين چيز قلمداد مي‌كنند.

سوداوي‌ها اول فكر مي‌كنند و بعد عمل مي‌كنند. عجله‌اي در انجام كارها ندارند. اگر نتوانند براي كاري از قبل برنامه ريزي كنند بسيار نگران مي‌شوند. براي اين افراد راحتر آن است كه از چيزي متنفر باشند يا آن را دوست نداشته باشند تا اينكه آن را دوست داشته باشند و بپذيرند. علايق اين افراد بسيار دست چين شده است و به آن‌ها بسيار اهميت مي‌دهند در واقع از علايق زياد و زود گذر پرهيز مي‌كنند.

سوداوي‌ها دوست دارند بحث كنند زيرا نمي‌توانند اشتباه بودن را تحمل كنند. اين افراد در بحث از دليل، برهان، منطق و توضيحات تحليلي استفاده مي‌كنند. دليل اين افراد از بحث، درست كردن چيزهاي غلط است. معمولاً بحث‌ها را شخصي نمي‌كنند. افراد سوداوي به تحسين ديگران نسبت به خود اهميت نمي‌دهند. مثلاً اگر به آن‌ها گفته شود چه تابلوي زيبايي كشيده ايد به جاي تشكر خواهند گفت آنطور كه مي‌خواستم نشده است.

اين افراد خود را به خاطر اشتباهات سرزنش مي‌كنند زيرا از ناكامل بودن خود با خبراند. اين افراد بسيار تميز هستند اما تعريف آن‌ها از ترتيب متفاوت است و به روش خود عمل مي‌كنند. بسيار رك هستند و اهل طرفه رفتن در مورد موضوعي نيستند.

درونگرايي

سوداوي‌ها بسيار درونگرا هستند و بيشتر وقت خود را در تنهايي مي‌گذرانند. اين افراد از بودن در جمع لذت مي‌برند ولي همين امر ممكن است انرژي‌ آنها را تخليه كند. بيشتر دورنگرايي سوداوي‌ها، از كمالگرايي آن‌ها سرچشمه مي‌گيرد. اين افراد در مورد انتخاب اطرافيان بسيار وسواسي عمل مي‌كنند. كساني را انتخاب مي‌كنند كه داراي استانداردهاي لازم باشند و آن‌ها را معذب نكنند. افراد سوداوي چون حالت خود سرزنشي دارند، ممكن است خود را لايق وقت گذراندن با كسي ندانند حتي اگر در دورن خود احساس كنند كه مايل به برقراري ارتباط هستند. اين افراد اگر در محيط بدون تنش قرار گيرند مي‌توانند فردي حراف شوند و از به اشتراك گذاردن ايده‌هاي خود لذت ببرند. اين افراد در پيدا كردن دوست محتاط هستند و بر خلاف دموي‌ها برايشان طول مي‌كشد تا كسي را دوست خود بشمارند ولي اگر كسي را برگزينند او را هرگز كنار نمي‌گذارند.

سوداوي‌ها ممكن است به خودخواهي متهم شوند زيرا دوست دارند تنها باشند تا اينكه وقت خود را به روابط اجتماعي و دوست يابي بپردازند. سوداوري‌ها نسبت به مالكيت چيزهاي خود حساس اند و چيزي را به كسي به قرض نمي‌دهند زيرا فكر مي‌كنند بقيه از وسايل او مراقبت نمي‌كنند.

حساس بودن

سوداوي‌ها بسيار احساساتي هستند و ممكن است به راحتي به خاطر حس كمالگرايي شان ضربه بخورند. خلق و خوي اين افراد مانند يك مجسمه شيشه‌اي است كه به آرامي ساخته مي‌شود و با احتياط درست مي‌شود ولي به راحتي نيز شكسته مي‌شود و تعمير آن كار آساني نخواهد بود. اين افراد به چيزهايي كه دوست ندارند، با خشم انتقاد خود را نشان نمي‌دهند و بيشتر شكوه و شكايت خواهد بود. اين افراد كينه‌اي هستند زيرا افرادي كه با استاندارد‌هاي آن‌ها جور در نمي‌آيد را در طي چند مرحله باز خوردي كه از آن‌ها مي‌گيرند، پيش خود محاكمه مي‌كنند. اين افراد خشمگين نيستند و از چيزهايي كه برايشان استرس ايجاد مي‌كنند دوري مي‌كنند. اين افراد پوست كلفت نيستند.

نقش

در زمان‌هاي دور نقش اين بخش از جامعه كه سوداوي بودند تحليلگري اطلاعات جمع آوري شده بوده است. اين افراد با تخمين ميزان خطر و بقيه عوامل و انتقال آن به سر گروه قبليه باعث نجات قبيله خود و همچنين استفاده از قوه كمالگرايي خود به بهترين نحو مي‌شده‌اند زيرا هر كدام كه بيشتر كمالگرا بودند تحليل دقيق تري داشتند و به بقاي قبيله خود كمك بيشتري مي‌كرده‌اند. در جوامع امروزي اين افراد بيشتر نقش تحليلگري در مسائل علمي، برنامه ريزي و برنامه سازي كامپيوتري و قضاوت دارند. در داستانها ممكن است نقش جادوگر به آن‌ها داده شود.