سازگاری تیپ شخصیتی INFP با دیگر شخصیت های MBTI

1399/10/29 3:13 PM - 2 سال قبل


این تیپ شخصیتی دارای زندگی درونی پیچیده‌ای است. شخصیت INFP نسبت به اعتقادات و آرمان‌های خود بسیار متعصب است و خود ابرازی کمی دارد. این تیپ شخصیتی بسیار آرام است و گاه درک او از نظر شخصیت شناسی بسیار سخت است. تیپ شخصیتی INFP نیازی به تحمیل اعتقادات خود به دیگران نمی‌بیند، اما می‌تواند با آرامش، اعتقادات خود را با بقیه درمیان بگذارد. اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید. 

تیپ شخصیتی INFP اگر به این نتیجه برسد که کاری درست است، حتماً آن را انجام می‌دهد. اما بیشتر در رویاها و افکار خود غرق است. این تیپ شخصیتی بسیار آینده نگر است و افکار بلند مدت دارد. به لحاظ شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی بسیار شکیبا و انعطاف پذیر است. به اعتقادات و اصول پایبندی زیادی دارد و بسیار متعهد است. معمولاً سعی می‌کند با کسی تعارض و اختلاف نداشته باشد، مگر اینکه ارزش‌ های شان به خطر بیافتد. 

لینک شرکت در تست MBTI


تیپ شخصیتی
در صد سازگاری
نوع
ارزشها
پویایی
ارتباط
INFP-ISTP
45
Constructive
سازنده
Intellectual
عقلانیت
Buddy
رفیق
Analogical
تشبیهی
INFP-ISFP
50
Easygoing
آسانگیر
Innovation
نوآوری
Colleague
همکار
Argumentative
استدلالی
INFP-INTP
90
Supporter
حمایتگر
Creative
خلاقیت
Ally
متحد
Scattered
پراکنده
INFP-INFP
97
Co-Hero
هم رزم
Law
قانون
Ally
متحد
Precise
دقیق
INFP-ESTJ
80
Challenger
چالشی
Sporty
ورزشی
Colleague
همکار
Natural
طبیعی
INFP-ESFP
40
Pusher
فشاری
Humanitarian
انسانیت
Colleague
همکار
Natural
طبیعی
INFP-ESFJ
85
Inspirator
الهام بخش
Innovation
نوآوری
Rival
رقیب
Rational
منطقی
INFP-ENTP
55
Coach
مربی
Political
سیاست
Buddy
رفیق
Historical
تاریخی
INFP-ENTJ
95
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Buddy
رفیق
Historical
تاریخی
INFP-ENFJ
100
Soulmate
همزاد
Entertaining
سرگرمی
Rival
رقیب
Restrained
مهار
INFP-ISTJ
30
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Ally
متحد
Enthusiastic
مشتاق
INFP-INFJ
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Ally
متحد
Philosophical
فلسفی
INFP-INTJ
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Colleague
همکار
Deductive
استقرایی
INFP-ENFP
70
Teacher
آموزگار
Construction
ساخت گرا
Colleague
همکار
Inductive
القایی
INFP-ISFJ
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Buddy
رفیق
Demonstrative
نمایشی
INFP-ESTP
40
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Colleague
همکار
Restrained
مهار


سازگاری تیپ شخصیتیINFP یا تیپ شخصیتی ISTP

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت ISTP قرار بگیرد، 45 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت INFP در کنار شخصیت ISTP، به صورت سازنده در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد درست کردن فرد مقابل هستند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با رفیق باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تشبیهی است. شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی ISTP

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با تیپ شخصیتی ISFP

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت ISFP قرار بگیرد، 50 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ INFP در کنار تیپ ISFP، به صورت آسانگیر در کنار هم قرار می گیرند و کاری به کار هم ندارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استدلالی است. شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی ISFP

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با شخصیت INTP

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت INTP قرار بگیرد، 90 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ INFP در کنار تیپ INTP، به صورت حمایتگری در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد حمایت از فرد مقابل است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با اتحاد در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع پراکنده است. شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی INTP

سازگاری تیپ INFP با تیپ INFP

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت INFP قرار بگیرد، 97 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ INFP در کنار یک تیپ INFP دیگر، به صورت هم رزم در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم اتحاد داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دقیق است.

ارتباط تیپ شخصیتی INFP  با تیپ شخصیتی ESTJ

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت ESTJ قرار بگیرد، 80 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ INFP در کنار تیپ ESTJ، به صورت چالشی در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد درست کردن فرد مقابل هستند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع طبیعی و خنثی است. شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی ESTJ

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با تیپ شخصیتی ESFP

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت ESFP قرار بگیرد، 45 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ INFP در کنار تیپ ESFP، به صورت فشار آوردن به طرف مقابل که در برطبق الگوی او رفتار کند انجام می شود.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع طبیعی است. شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی ESFP

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با تیپ شخصیتی ESFJ

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت ESFJ قرار بگیرد، 85 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ INFP در کنار تیپ ESFJ، به صورت الهام بخش در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رقابت باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع منطقی است. شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی ESFJ

سازگاری تیپ INFP در ارتباط با تیپ ENTP

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت ENTP قرار بگیرد، 55 درصد سازگاری دارندکه جزو درصد های پایین سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط INFP در کنار ENTP، به صورت مربی در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد درست کردن آموزش طرف مقابل است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با رقیق باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تاریخی است. شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی ENTP

سازگاری تیپ INFP در ارتباط با تیپ شخصیتی ENTJ

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت ENTJ قرار بگیرد، 95 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت INFP در کنار شخصیت ENTJ، به صورت یار در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد یاری رساندن به فرد مقابل هستند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با رفیق باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تاریخی است. شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی ENTJ

سازگاری تیپ INFP  با شخصیت ENFJ

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت ENFJ قرار بگیرد، 100 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالای سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط INFP در کنار ENFJ، به صورت همزاد در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم در رقابت باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مهار است. شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی ENFJ

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با تیپ شخصیتی ISTJ

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت ISTJ قرار بگیرد، 30 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت INFP در کنار شخصیت ISTP، به صورت انتقادی در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد درست کردن فرد مقابل است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم اتحاد داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مشتاق است. شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی ISTJ

ارتباط تیپ شخصیتی INFP در ارتباط با تیپ INFJ

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت INFJ قرار بگیرد، 75 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت INFP در کنار شخصیت INFJ، به صورت منتور در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد مربیگری فرد مقابل هستند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید با هم اتحاد داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع فلسفی است. شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی INFJ

ارتباط تیپ شخصیتی INFP در ارتباط با تیپ INTJ

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت INTJ قرار بگیرد، 65 درصد سازگاری دارندکه جزو درصد های متوسط در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت INFP در کنار شخصیت INTJ، به صورت پیروی در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد پیروی از فرد مقابل هستند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استقرایی است. شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی INTJ

سازگاری تیپ شخصیتی INFP در ارتباط با تیپ ENFP

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت ENFP قرار بگیرد، 70 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت INFP در کنار شخصیت ENFP، به صورت آموزگار در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد مربیگری فرد مقابل هستند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع القایی است. شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی ENFP

ارتباط سازگاری تیپ INFP  با تیپ ISFJ

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت ISFJ قرار بگیرد، 35 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت INFP در کنار شخصیت ISFJ، به صورت وابسته در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد انداختن مسئولیت های خود در کار و زندگی بر عهده دیگری است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با رقیق باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نمایشی است. یعنی هر یک در صدد به نمایش گذاشتن ارتباط موثر خود در ظاهر به دیگری است. شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی ISFJ

ارتباط سازگاری تیپ INFP  با تیپ شخصیتی ESTP

اگر فردی با شخصیت INFP در رابطه ای با شخصیت ESTP قرار بگیرد، 40 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت INFP در کنار شخصیت ESTP، به صورت انتقادی در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد درست کردن فرد مقابل است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مهار است. به دلیل اختلافات زیاد برای ارتباط موثر هر یک از این تیپ ها در صدد مهار دیگری است. شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی ESTP

انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTImbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.