سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با دیگر شخصیت های MBTI

1399/10/30 1:19 PM - 2 سال قبل


سازگاری تیپ شخصیتی ENFP در رابطه با دیگر تیپ های شخصیتی در تست MBTI را مورد بررسی قرار می دهیم. از نظر شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی معاشرتی و برونگرا است. تیپ شخصیتی ENFP پر از شور و شوق زندگی است و این انرژی را می تواند به تمام اطرافیانش منتقل کند. تیپ شخصیتی ENFP می تواند الگوها و ارتباطات را به راحتی تشخیص دهد و اطلاعات را به وقایع مرتبط سازد. اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید. 

شخصیت ENFP فردی خود انگیخته است که در عین مستقل بودن، زندگی را مملو از فرصت می ‌بیند و هیجان را به تمام زوایای زندگی خود وارد می کند. به دلیل ملاحظه گری و احساسی بودن، تیپ شخصیتی ENFP نتیجه گیری و برداشت شخصی زیادی از رویداد ها دارد. شخصیت ENFP بسیار کنجکاو است، اما در درک مطالب از داوری و قضاوت کردن استفاده نمی کند و بیشتر مسائل را درک می کند. معمولاً هر مسئله را به شیوه ی خود و با طرز تفکر خود حل می کند، به همین دلیل معمولاً به روش‌ها و سنت های قدیمی به شیوه ای نوگرایانه می نگرد. تیپ شخصیتی ENFP با همدلی با دیگران رفتار می کند و خواهان تایید شدن از طرف دیگران است.

لینک تست MBTI

تیپ شخصیتی
در صد سازگاری
نوع
ارزشها
پویایی
ارتباط
ENFP-ISTP
55
Easygoing
آسانگیر
Innovation
نوآوری
Ally
متحد
Direct
مستقیم
ENFP-ISTJ
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Ally
متحد
Sympathetic
دلسوز
ENFP-ISFP
60
Supervisor
سرپرست
Creative
خلاقیت
Rival
رقیب
Educational
آموزشی
ENFP-ISFJ
80
Challenger
چالشی
Sporty
ورزشی
Colleague
همکار
Inductive
القایی
ENFP-INTP
50
Constructive
سازنده
Law
قانون
Buddy
رفیق
Reductive
تقلیل دهنده
ENFP-INFP
70
Teacher
آموزگار
Construction
ساخت گرا
Colleague
همکار
Inductive
القایی
ENFP-ESTP
85
Inspirator
الهام بخش
Idealistic
ایده آل گرایی
Colleague
همکار
Authentic
اعتماد
ENFP-ESTJ
40
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Rival
رقیب
Educational
آموزشی
ENFP-ESFP
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Buddy
رفیق
Demonstrative
نمایشی
ENFP-ESFJ
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Colleague
همکار
Deductive
استقرایی
ENFP-ENTP
90
Supporter
حمایتگر
Creative
خلاقیت
Buddy
رفیق
Speculative
نظری
ENFP-ENTJ
45
Pusher
فروشنده
Humanitarian
انسانیت
Colleague
همکار
Loyal
وفادار
ENFP-ENFP
95
Co-hero
هم رزم
Law
قانون
Colleague
همکار
Inductive
القایی
ENFP-INFJ
100
Soulmate
همزاد
Entertaining
سرگرمی
Buddy
رفیق
Reductive
تقلیل دهنده
INTJ-ENFP
98
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Rival
رقیب
Examplifying
مثال زدنی
ENFP-ENFJ
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Buddy
رفیق
Introspective
درون نگر


سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با تیپ شخصیتی ISTP

اگر شخصیت ENFP با شخصیت ISTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 55 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISTP و تیپ ENFP به صورت آسانگیر با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین می تواند برای خود فضای خصوصی را بدون دخالت دیگری ایجاد کند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد همکاری است. از آنجا که این دو تیپ از نظر برونگرایی و درونگرایی با هم متفاوت هستند باید با هم همکاری لازم را داشته باشند.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق رقابت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استدلالی است. یعنی هر یک از این افراد برای توجیه کار خود از استدلال استفاده می کند. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTP

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با تیپ ISTJ

اگر شخصیت ENFP با شخصیت ISTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط به بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISTJ و تیپ ENFP به صورت منتورینگ با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در راهنمایی طرف مقابل دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دلسوزی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTJ

ارتباط تیپ ENFP با تیپ شخصیتی ISFP

اگر شخصیت ENFP با شخصیت ISFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ENFP و تیپ ISFP به صورت سرپرست با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در راهنمایی طرف مقابل دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آموزشی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISFP

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با تیپ شخصیتی ISFJ

اگر شخصیت ENFP با شخصیت ISFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 80 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط به بالا در سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ENFP  و تیپ ISFJ به صورت چالشی با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع القایی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISFJ

ارتباط تیپ شخصیتی ENFP با تیپ شخصیتی INTP

اگر شخصیت ENFP با شخصیت INTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 50 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط به پایین سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ENFP و تیپ INTP به صورت سازنده در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تقلیل دهنده است و به دیگر مدام نقد وارد می کنند و سعی در برتر نشان دادن خود به دیگری را دارند. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INTP

ارتباط تیپ شخصیتی ENFP با تیپ شخصیتی INFP

اگر شخصیت ENFP با شخصیت INFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 70 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ INFP در کنار تیپ ENFP، به صورت آموزگار در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد مربیگری فرد مقابل هستند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساختگرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع القایی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INFP

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با تیپ شخصیتی ESTP

اگر شخصیت ENFP با شخصیت ESTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 85 درصد سازگاری دارندکه جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ ENFP در کنار تیپ ESTP، به صورت الهام بخش در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع اعتماد است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTP

ارتباط تیپ شخصیتی ENFP در سازگاری با تیپ شخصیتی ESTJ

اگر شخصیت ENFP با شخصیت ESTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 40 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط ENFP در کنار ESTJ، به صورت انتقادی در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رقابت کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آموزشی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTJ

ارتباط تیپ شخصیتی ENFP در سازگاری با ESFP

اگر شخصیت ENFP با شخصیت ESFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 65 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ ENFP در کنار تیپ ESFP، به صورت پیروی در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رفاقت کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نمایشی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFP

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با تیپ شخصیتی ESFJ

اگر شخصیت ENFP با شخصیت ESFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 35 درصد سازگاری دارندکه جزو درصد های پایین در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ ENFP در کنار تیپ ESFJ، به صورت وابسته در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استقرایی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFJ

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با تیپ شخصیتی ENTP

اگر شخصیت ENFP با شخصیت ENTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 90 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ ENFP در کنار تیپ ENTP، به صورت حمایتگری در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رفاقت کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نظری است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTP

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با تیپ شخصیتی ENTJ

اگر شخصیت ENFP با شخصیت ENTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ ENFP در کنار تیپ ENTJ، به صورت فروشنده در کنار هم قرار می گیرند. یعنی در اختلافات سعی در غالب کردن ایده خود به دیگری را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع وفاداری است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTJ

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP در ارتباط با تیپ ENFP

اگر دو شخصیت ENFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 95 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط ENFP ها در کنار هم ، به صورت هم رزم در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع القایی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENFP

ارتباط تیپ ENFP با تیپ INFJ

اگر شخصیت ENFP با شخصیت INFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 100 درصد سازگاری دارند که جزو بالاترین درصد های سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ ENFP در کنار تیپ INFJ، به صورت همزاد در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رفاقت کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تقلیل دهنده است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INFJ

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با تیپ شخصیتی INTJ

اگر شخصیت ENFP با شخصیت INTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 98 درصد سازگاری دارند که جزو درصدهای بالا در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ ENFP در کنار تیپ INTJ، به صورت یار در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رفاقت کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مثال زدنی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INTJ

ارتباط و سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با تیپ شخصیتی ENFJ

اگر شخصیت ENFP با شخصیت ENFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط ENFP در کنار ENFJ، به صورت منتورینگ در کنار هم قرار می گیرند. یعنی هر کدام می خواهد در اختلافات طرف مقابل را راهنمایی پدارنه کند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رفاقت کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع درون نگری و شخصی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENFJ

انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTImbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.