سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با دیگر شخصیت های MBTI

1399/11/01 3:38 PM - 3 سال قبل


سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با دیگر تیپ های شخصیتی در تست MBTI بسیار حد و مرز خاصی دارد. همان طور که در ادامه مشاهده خواهید کرد، ارتباط تیپ ESTJ با دیگر تیپ های شخصیتی مخصوصا مشرب آرمانگرایان و تحلیلگران بسیار کم و پایین است. از نظر شخصیت شناسی تیپ شخصیتی ESTJ فردی بسیار عملگرا است و در به انجام رساندن کارها برای یک سازمان بهترین گزینه است. تیپ شخصیتی ESTJ دوست دارد مسئول کارها باشد و همه چیز را کنترل کند. تیپ شخصیتی ESTJ قدرت سازماندهی بالایی دارد و می تواند در سازمان، برنامه ای برای سیاست ها، فعالیت ها و روش ها ارائه دهد. ریسک های تیپ شخصیتی ESTJ حساب شده هستند. اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید. 

تیپ شخصیتی ESTJ دوست دارد در محیط‌ های پایدار و با ثبات کار خود را انجام دهد. شخصیت ESTJ بسیار برونگرا است و برای ابراز عقاید خود و حتی انتقاد کردن هیچ ترسی ندارد. به راحتی برنامه‌ها و نقشه‌ها را به عمل در می‌آورد و به سرعت اقدام به پیاده سازی تصمیمات در جهت سازماندهی امور می کند. تیپ شخصیتی ESTJ از اینکه مسئولیتی به عهده داشته باشد لذت می برد و دوست دارد در گرفتن تصمیمات سهیم باشد. از نظر شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی بسیار نکته بین است و جزئیات را به خوبی به خاطر می‌سپارد. استانداردها را مو به مو اجرا می‌کند و از دیگران هم توقع همین موضوع را دارد. 

لینک شرکت در تست MBTI


تیپ شخصیتی
در صد سازگاری
نوع
ارزشها
پویایی
ارتباط
ESTJ-ESTJ
97
Co-Hero
هم رزم
Law
قانون
Rival
رقیب
Rational
منطقی
ESTJ-ESFP
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Colleague
همکار
Authentic
اعتماد
ESTJ-ESTP
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Colleague
همکار
Zen
شهودی
ESTJ-ESFJ
90
Supporter
حمایتگر
Creative
خلاقیت
Rival
رقیب
Restrained
مهار
ESTJ-ISTJ
70
Teacher
آموزگار
Construction
ساخت گرا
Buddy
رفیق
Reductive
تقلیل دهنده
ESTJ-ISFP
95
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Rival
رقیب
Empathetic
همدلانه
ESTJ-ISTP
100
Soulmate
همزاد
Creative
خلاقیت
Buddy
رفیق
Analogical
تشبیهی
ESTJ-ISFJ
55
Coach
مربی
Political
سیاست
Ally
متحد
Caring
حمایتی
ESTJ-ENTP
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Ally
متحد
Active
فعال
ESTJ-ENFP
40
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Rival
رقیب
Educational
آموزشی
ESTJ-ENTJ
50
Easygoing
آسانگیر
Intellectual
عقلانیت
Ally
متحد
Philosophical
فلسفی
ESTJ-ENFJ
45
Constructive
سازنده
Intellectual
عقلانیت
Colleague
همکار
Argumentative
استدلالی
ESTJ-INTP
85
Inspirator
الهام بخش
Innovation
نوآوری
Colleague
همکار
Inquisitive
کنجکاو
ESTJ-INFP
80
Challenger
چالشی
Sporty
ورزشی
Colleague
همکار
Natural
طبیعی
ESTJ-INTJ
60
Supervisor
سرپرست
Creative
خلاقیت
Rival
رقیب
Defensive
دفاعی
ESTJ-INFJ
40
Pusher
فروشنده
Humanitarian
انسانیت
Ally
متحد
Sympathetic
دلسوز


سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی ESTJ

اگر دو تیپ شخصیتی ESTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 97 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط دو شخصیت ESTJ ، به صورت هم رزم در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع منطقی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTJ

ارتباط تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی ESFP

اگر شخصیت ESTJ با شخصیت ESFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 65 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTJ و شخصیت ESFP به صورت پیروی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در پیروی طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع اعتماد است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFP

ارتباط تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی ESTP

اگر شخصیت ESTJ با شخصیت ESTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط به بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTJ و شخصیت ESTP به صورت منتورینگ با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در راهنمایی طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع شهودی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTP

ارتباط تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی ESFJ

اگر شخصیت ESTJ با شخصیت ESFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 90 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTJ و شخصیت ESFJ به صورت حمایتگر با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مهار است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFJ

ارتباط تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی ISTJ

اگر شخصیت ESTJ با شخصیت ISTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 70 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTJ و شخصیت ISTJ به صورت آموزگار با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در آموزش طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تقلیل دهنده است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTJ

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی ISFP

اگر شخصیت ESTJ با شخصیت ISFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 95 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در ارتباط با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTJ و شخصیت ISFP به صورت یار با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع همدلانه است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISFP

ارتباط تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی ISTP

اگر شخصیت ESTJ با شخصیت ISTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 100 درصد سازگاری دارند که بالاترین سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTJ  و شخصیت ISTP به صورت همزاد با هم ارتباط می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تشبیهی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTP

ارتباط تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی ISFJ

اگر شخصیت ESTJ با شخصیت ISFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 55 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTJ و شخصیت ISFJ به صورت مربی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع حمایتی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISFJ

ارتباط تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی ENTP

اگر شخصیت ESTJ با شخصیت ENTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 35 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین افراد با یکدیگر است

در این نوع ارتباط شخصیت ESTJ و شخصیت ENTP به صورت وابسته با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در از زیر در رفتن مسئولیت در قبال طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع فعال است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTP

ارتباط تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی ENFP

اگر شخصیت ESTJ با شخصیت ENFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 40 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTJ و شخصیت ENFP به صورت انتقادی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در انتقاد طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آموزشی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENFP

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی ENTJ

اگر شخصیت ESTJ با شخصیت ENTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 50 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباطESTJ  و ENTJ به صورت آسان گیر با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع فلسفی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTJ

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی ENFJ

اگر شخصیت ESTJ با شخصیت ENFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTJ و شخصیت ENFJ به صورت سازنده با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استدلالی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENFJ

ارتباط تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی INTP

اگر شخصیت ESTJ با شخصیت INTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 85 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTJ  و شخصیت INTP به صورت الهام بخش با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در الهام بخشی طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع کنجکاوی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INTP

ارتباط تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی INFP

اگر شخصیت ESTJ با شخصیت INFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 80 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTJ و شخصیت INFP به صورت چالشی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع طبیعی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INFP

ارتباط تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی INTJ

اگر شخصیت ESTJ با شخصیت INTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTJ و شخصیت INTJ به صورت سرپرست با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دفاعی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INTJ

ارتباط تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی INFJ

اگر شخصیت ESTJ با شخصیت INFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 40 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTJ و شخصیت INFJ به صورت فروشنده با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در تحمیل حرف خود به طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دلسوزی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INFJ

انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTImbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.