سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با دیگر شخصیت های MBTI

1399/10/27 12:30 PM - 2 سال قبل


به طور کلی سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با دیگر تیپ های شخصیتی در تست MBTI بسیار کم است. از نظر شخصیت شناسی تیپ شخصیتی INTJ بسیار مستقل است و کارهایش را به روش خودش انجام می‌دهد. شخصیت INTJ در محل کار ایده پرداز است. بسیار هدفمند است و در هر سازمان  یا ارگانی قرار بگیرد، می‌تواند حس هدفمندی را در آن القا کند. 

تیپ شخصیتی INTJ بسیار منطقی و منظم کار می‌کند. شخصیت INTJ انتقاد پذیری کمی دارد. داشتن استقلال، یکی از چالش‌های او در محل کار و زندگی است. از نظر شخصیت شناسی ، تیپ شخصیتی INTJ بسیار کنجکاو، قاطع و مصمم است و مقررات را کاملاً رعایت می‌کند. اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید. 

با توجه به شهود و منطقی که دارد، میتواند استراتژیست خوبی باشد و به آسانی مشکلات و موقعیت‌ها را درک کند. روی کار، تمرکز زیادی دارد و بسیار مسئولیت پذیر است. شخصیت INTJ مصرانه کارها را به سرانجام می‌رساند.

لینک شرکت در تست MBTI

تیپ شخصیتی

در صد سازگاری

نوع
ارزشها

پویایی

ارتباط

INTJ-ISTP
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Ally
متحد
Critical
نقادانه
INTJ-ISTJ
50
Easygoing
آسانگیر
Intellectual
عقلانیت
Ally
متحد
Passionate
پرشور
INTJ-ISFP
30
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Rival
رقیب
Defensive
دفاعی
INTJ-ISFJ
45
Constructive
سازنده
Law
قانون
Rival
رقیب
Restrained
مهار
INTJ-INTP
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Ally
متحد
Enthusiastic
مشتاق
INTJ-INTJ
97
Co-Hero
هم رزم
Law
قانون
Ally
متحد
Direct
مستقیم
INTJ-INFP
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Colleague
همکار
Deductive
استقرایی
INTJ-ESTP
85
Inspirator
الهام بخش
Innovation
نوآوری
Ally
متحد
Enthusiastic
مشتاق
INTJ-ESTJ
60
Supervisor
سرپرست
Creative
خلاقیت
Rival
رقیب
Defensive
دفاعی
INTJ-ESFP
80
Challenger
چالشی
Sporty
ورزشی
Buddy
رفیق
Loyal
وفادار
INTJ-ESFJ
40
Pusher
فروشنده
Humanitarian
انسانیت
Colleague
همکار
Scattered
پراکنده
INTJ-ENTP
100
Soulmate
همزاد
Entertaining
سرگرمی
Buddy
رفیق
Introspective
درون نگر
INTJ-ENTJ
70
Teacher
آموزگار
Construction
ساخت گرا
Ally
متحد
Direct
مستقیم
INTJ-ENFP
98
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Rival
رقیب
Examplifying
مثال زدنی
INTJ-ENFJ
55
Coach
مربی
Political
سیاست
Colleague
همکار
Loyal
وفادار
INTJ- INFJ
90
Supporter
حمایتگر
Construction
ساخت گرا
Rival
رقیب
Concrete
واقعی


سازگاری تیپ شخصیتی INTJ در رابطه با شخصیت ISTP  

تیپ INTJ و تیپ  ISTP اگر در رابطه در کنار هم قرار بگیرند، 35 درصد سازگاری دارندکه جزو کمترین درصدهای سازگاری است. در این نوع ارتباط تیپ INTJ در کنار تیپ ISTP ، به صورت وابسته در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد اهداف تفریحی و ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نقادانه است و ممکن است همواره همدیگر را مورد نقد قرار دهند. مطالعه بیشتر در مورد تیپ ISTP

رابطه تیپ شخصیتی INTJ با تیپ شخصیتی ISTJ

تیپ شخصیتی INTJ و تیپ شخصیتی ISTJ اگر در رابطه در کنار هم قرار بگیرند، 50 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت INTJ در کنار شخصیت ISTJ، به صورت آسان گیر در کنار هم قرار می گیرند و معمولاً اگر اختلافاتی هم با هم داشته باشند خیلی به طرف مقابل خود فیدبک نمی دهند و از آن می گذرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در دو طرف یک موضوع قرار بگیرند تا رشد شخصیتی و شناخت بیشتر برای آن ها در رابطه حاصل شود.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع پرشور است. این دو میتوانند از طریق جذابه های شخصیتی که هر یک برای دیگری به ارمغان می آورد، ارتباط موثری با هم بگیرند. مطالعه بیشتر در مورد تیپ شخصیتی ISTJ

رابطه تیپ شخصیتی INTJ با تیپ شخصیتی ISFP

تیپ شخصیتی INTJ و تیپ شخصیتی ISFP اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 30 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین در سازگاری افراد در یک رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت INTJ در کنار شخصیت ISFP، به صورت انتقادی در کنار هم قرار می گیرند و سعی در اصلاح طرف مقابل خود دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو شخصیت در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در دو طرف یک موضوع قرار بگیرند تا رشد شخصیتی و شناخت بیشتر برای آن ها در رابطه حاصل شود.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دفاعی است. به دلیل انتقاداتی که این دو به هم وارد می‌کنند ارتباط آن ها به سرعت وارد فاز دفاعی می شود و به همین علت درصد سازگاری این دو تیپ شخصیتی با هم بسیار پایین است. مطالعه بیشتر در مورد تیپ شخصیتی ISFP

ارتباط و سازگاری تیپ INTJ  با تیپ ISFJ

تیپ INTJ و تیپ ISFJ اگر در رابطه با هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری دارند که جزو درصدهای پایین در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ INTJ در کنار تیپ ISFJ، به صورت سازنده در کنار هم قرار می گیرند و سعی در ساختن فرد مقابل خود دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در دو طرف یک موضوع قرار بگیرند تا رشد شخصیتی و شناخت بیشتر برای آن ها در رابطه حاصل شود.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مهار است. به دلیل انتقاداتی که این دو به هم وارد می‌کنند ارتباط آن ها به سرعت وارد فاز مهار کردن یکدیگر در رابطه می شوند و به همین علت درصد سازگاری این دو تیپ شخصیتی با هم پایین است. مطالعه بیشتر در مورد تیپ ISFJ

تیپ شخصیتی INTJ و سازگاری آن با تیپ شخصیتی INTP

اگر شخصیت INTJ و شخصیت INTP در رابطه ای کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط به بالا در سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ INTJ در کنار تیپ INTP، به صورت منتور در کنار هم قرار می گیرند و هر یک می تواند سرمشقی برای دیگری در ارتباط باشد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم به اتحاد برسند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع اشتیاق است. هر یک ار طرفین سعی در انگیزه دادن به طرف مقابل است. مطالعه بیشتر در مورد تیپ INTP

رابطه تیپ شخصیتی INTJ با تیپ شخصیتی INTJ

اگر دو طرف یک رابطه تیپ شخصیتی INTJ داشته باشند و در کنار هم قرار بگیرند، 97 درصد سازگاری دارند که جزو بالاترین درصدهای سازگاری در رابطه است.

در این نوع ارتباط INTJ ها در کنار هم، به صورت هم رزم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مستقیم است و می توانند به راحتی با هم گفتگو کنند و مشکلات و موانع ارتباطی بین خود را برطرف کنند.

 رابطه تیپ شخصیتی INTJ با تیپ شخصیتی INFP

اگر شخصیت INTJ و شخصیت INFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 65 درصد سازگاری دارند که جزو درصدهای سازگاری متوسط است.

در این نوع ارتباط شخصیت INTJ با شخصیت INFP به صورت پیروی در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرم شدن است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استقرایی است. یعنی باید کلیت ارتباط به نظر دو طرف مثبت باشد و جزئیات اختلافات زیاد مهم نیست. مطالعه بیشتر در مورد شحصیت INFP

رابطه و سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با تیپ شخصیتی ESTP

اگر دو شخصیت INTJ و شخصیت ESTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 85 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ شخصیتی INTJ در کنار تیپ شخصیتی ESTP، به صورت الهام بخش در کنار هم قرار می گیرند و هر یک می تواند انگیزه دهنده به دیگری در ارتباط باشد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم به اتحاد برسند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع اشتیاق است. هر یک ار طرفین سعی در انگیزه دادن به طرف مقابل است. مطالعه بیشتر در مورد شخصیت ESTP

رابطه تیپ شخصیتی INTJ در مقابل تیپ شخصیتی ESTJ

این دو تیپ شخصیتی اگر در رابطه کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت INTJ در کنار شخصیت ESTJ، به صورت سرپرست در کنار هم قرار می گیرند و هر یک می خواهد قدرت سرپرستی خود را به نمایش بگذارد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم در رقابت برای هدف مشترکی قرار بگیرند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دفاعی است. بدین معنی که هر یک فکر می کند کار درست را او انجام می دهد و چون طرف مقابل کار دیگری انجام میدهد ارتباط به حالت دفاعی شکل می گیرد. مطالعه بیشتر در مورد تیپ شخصیتی ESTJ

رابطه تیپ شخصیتی INTJ با تیپ شخصیتی ESFP

تیپ شخصیتی INTJ و تیپ شخصیتی ESFP اگر در کنار هم قرار بگیرند، 80 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط INTJ در کنار ESFP، به صورت چالشی در کنار هم قرار می گیرند و هر یک می خواهد قدرت سرپرستی خود را به نمایش بگذارد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزش است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید با هم به عنوان رفیق برخورد کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع وفاداری است. مطالعه بیشتر درمورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFP

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با تیپ شخصیتی ESFJ

این دو تیپ اگر در رابطه ای کنار هم قرار بگیرند، 40 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت INTJ در کنار شخصیت ESFJ، به صورت فروشندگی در کنار هم قرار می گیرند و هر یک می خواهد قدرت خود را به نمایش بگذارد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع پراکنده است. بدین معنی که در برخی موضوعات با هم یک جور فکر می کنند و در برخی موضوعات کاملا با هم تعارض دارند. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFJ

رابطه تیپ شخصیتی INTJ با تیپ شخصیتی ENTP

این دو تیپ اگر در رابطه ای کنار هم قرار بگیرند، 100 درصد سازگاری دارند که بالاترین درصد سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ INTJ در کنار تیپ ENTP، به صورت همزاد در کنار هم قرار می گیرند و هر یک نیازهای ارتباطی طرف مقابل را درک می کند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید با هم رفیق باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع درون نگری است. بدین معنی که هر دو طرف در موضوعات و حل آن ها نیاز به درک درونی و حل شهودی مشکل دارند. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTP

رابطه تیپ شخصیتی INTJ با تیپ شخصیتی ENTJ

این دو تیپ اگر در کنار هم قرار بگیرند، 70 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط به بالا در سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ INTJ در کنار تیپ ENTJ، به صورت آموزگار در کنار هم قرار می گیرند و هر یک برای دیگری حکم سرمشق بودن را دارد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است.  یعنی هر دو طرف میل به داشتن هدفی مشخص و داشتن برنامه برای رسیدن به آن را دارند.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید با هم اتحاد داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مستقیم است. بدین معنی که هر دو طرف در موضوعات و حل آن ها بسیار شفاف و صریح هستند. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTJ

سازگاری و رابطه تیپ شخصیتی INTJ با تیپ شخصیتی ENFP

این دو تیپ اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 98 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ INTJ در کنار تیپ ENFP، به صورت یار در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.  

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مثال زدنی است. بدین معنی که هر دو طرف در موضوعات و حل آن ها با هم مشکلی ندارند. شناخت بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ ENFP

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با تیپ شخصیتی ENFJ

تیپ شخصیتی INTJ و تیپ شخصیتی ENFJ اگر در کنار هم قرار بگیرند، 55 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط INTJ در کنار ENFJ، به صورت مربی در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.  

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع وفاداری است. بدین معنی که طرفین در ارتباط با هم وفادار بودن بسیار مهم است. مطالعه بیشتر در مورد تیپ شخصیتی ENFJ

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ در رابطه با شخصیت INFJ  

اگر شخصیت INTJ و شخصیت INFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 90 درصد سازگاری دارند که جزو بالاترین درصدهای سازگاری افراد در ارتباط با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ INTJ در کنار تیپ INFJ، به صورت حمایتگری در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است و دوست دارند در کنار هم کار سازنده ای را انجام دهند.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع واقعی است بدین معنی که بر اساس واقعیت های موجودی که در ارتباط آن ها بین هم وجود دارد، تصمیم گیری می کنند. مطالعه بیشتر در مورد تیپ شخصیتی INFJ

انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTImbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.