سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با دیگر شخصیت های MBTI

1399/10/24 3:32 PM - یک سال قبل


سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با دیگر تیپ های شخصیتی در MBTI بسیار پیچیده است. شخصیتی است که از نظر ارتباط با دیگران جزو درونگرا ها حساب می آید. این تیپ جهان بینی حسی دارد و از طریق حواس پنجگانه با دنیا ارتباط می گیرد. نوع تفکر این تیپ شخصیتی منطقی است و سبک زندگی ادراکی و یا آرامی دارد. اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید. 

تیپ شخصیتی ISTP در تست MBTI بسیار اسرارآمیز است و ممکن است انسان سردی قضاوت شود. شخصیت ISTP معمولاً در برخورد با رویدادها ابتدا هیچ واکنشی از خود بروز نمی‌دهد، اما بعد از مدتی به صورت عملی وارد کارزار می‌شود. از نظر شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی قدرت ریسک پذیری زیادی دارد و چالش پذیر است. تیپ شخصیتی ISTP دوست دارد کارهایی که عملی هستند را انجام دهد. بسیار تحلیل گر است و معمولاً منطقی تصمیم گیری می‌کند. برداشت شخصی از امور ندارد. از نظر شخصیت شناسی ، شخصیت ISTP آنچه منطقی است را می‌پذیرد و تنها در برابر واقعیت‌های مسلم متقاعد می‌شود. شخصیت ISTP بسیار انعطاف پذیر بوده و می‌تواند خود را با شرایط جدید سازگار کند. انگیزه‌های درونی برای انجام کارها دارد و معمولاً پیرو حرف و عمل کسی نیست. تفریح تیپ شخصیتی ISTP بیشتر در محیط‌ های بیرونی و ورزشی خلاصه می‌شود.

لینک شرکت در تست MBTI 

تیپ شخصیتی
در صد سازگاری
نوع
ارزشها
پویایی
ارتباط
ISTP-ISTP
97
Co-Hero
هم رزم
Law
قانون
Ally
متحد
Calm
آرام
ISTP-INFJ
30
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Buddy
رفیق
Introspective
درون نگر
ISTP-INTJ
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Ally
متحد
Critical
نقادانه
ISTP-ENTJ
85
Inspirator
الهام بخش
Innovation
نوآوری
Ally
متحد
Philosophical
فلسفی
ISTP-ENFJ
80
Challenger
چالشی
Creative
خلاقیت
Rival
رقیب
Educational
آموزشی
ISTP-ENFP
55
Easygoing
آسانگیر
Creative
خلاقیت
Colleague
همکار
Argumentative
استدلالی
ISTP-ENTP
60
Supervisor
سرپرست
Creative
خلاقیت
Colleague
همکار
Argumentative
استدلالی
ISTP-INTP
60
Supervisor
سرپرست
Law
قانون
Colleague
همکار
Inductive
القایی
ISTP-INFP
45
Constructive
سازنده
Creative
خلاقیت
Ally
متحد
Critical
نقادانه
ISTP-ISFJ
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Rival
رقیب
Educational
آموزشی
ISTP-ISTJ
75
Mentor
منتور
Humanitarian
انسانیت
Colleague
همکار
Authentic
اعتماد
ISTP-ESTJ
100
Soulmate
همزاد
Creative
خلاقیت
Buddy
رفیق
Analogical
تشبیهی
ISTP-ESFJ
95
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Buddy
رفیق
Charming
جذاب
ISTP-ESFP
55
Coach
مربی
Political
سیاست
Rival
رقیب
Concrete
واقعی
ISTP-ESTP
70
Teacher
آموزگار
Athete
پهلوانی
Buddy
رفیق
Reductive
تقلیل دهنده
ISTP -ISFP
90
Supporter
حمایتگر
Creative
خلاقیت
Colleague
همکار
Loyal
وفاداررابطه تیپ شخصیتی ISTP با تیپ شخصیتیISTP

اگر دو نفر با تیپ شخصیتی ISTP در کنار هم قرار بگیرند، در برقراری رابطه درصد سازگاری 97 درصدی دارند که جزو بالاترین درصدهای سازگاری  در رابطه است.

در این نوع ارتباط دو تا ISTP در کنار هم، CO- HERO یا هم رزم به حساب می آیند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است، زیرا مدل تصمیم گیری هر دو تفکری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آرام است.

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP در رابطه با تیپ شخصیتی INFJ

این دو تیپ شخصیتی MBTI اگر در کنار هم قرار بگیرند، فقط 30 درصد سازگاری در رابطه دارند که جزو کمترین درصدهای سازگاری است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTP  و شخصیت INFJ به صورت انتقادی با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است، زیرا باید هر کدام به نیازهای دیگری توجه خاص داشته باشد.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آرام و درون نگری است. مطالعه بیشتر در مورد شخصیت INFJ

سازگاری شخصیت ISTP در رابطه با شخصیت INTJ

این دو تیپ شخصیتی  اگر در رابطه ای  کنار هم قرار بگیرند، فقط 35 درصد سازگاری دارند که جزو کمترین درصدهای سازگاری در رابطه است.

در این نوع ارتباط تیپ ISTP  و تیپ INTJ به صورت وابسته با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام برای برآورده شدن نیاز خود به دیگری تکیه می کند و این تکیه کردن باعث آسیب می‌شود. آن ها نسبت به یکدیگر توقعات زیادی دارند که برآورده شدن همه آنها بعضا امکان پذیر نیست و یا باعث ناتوان شدن دیگری در برخی موارد میشود.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد تفریح و ورزش است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. زیرا اختلافات زیادی با هم دارند و باید با هم هدف مشترکی داشته باشند تا بتوانند در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نقادانه است. مطالعه بیشتر در مورد تیپ INTJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه

این دو تیپ شخصیتی در تست MBTI ، اگر در کنار هم قرار بگیرند، 85 درصد سازگاری در رابطه دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با یکدیگر در یک رابطه است.

در این نوع ارتباط تیپ ISTP  و تیپ ENTJ به صورت الهام بخش با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین می تواند چیزهای زیادی از طرف مقابل بدون احساس تخریب و تحقیر بیاموزد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر با هم هدف مشترکی داشته باشند می توانند در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع فلسفی است. یعنی هر یک فلسفه وجودی طرف مقابل را درک می کند و به آن احترام می گذارد. مطالعه بیشتر در مورد تیپ شخصیتی ENTJ

سازگاری تیپ شخصیتیISTP در رابطه با تیپ شخصیتی ENFJ

این دو تیپ شخصیتی تست MBTI اگر در کنار هم قرار بگیرند، 80 درصد سازگاری در رابطه دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط ISTP  و ENFJ به صورت چالشی با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین می تواند چالش های زیادی را برای طرف مقابل به وجود بیاورد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق رقابت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آموزشی است. یعنی هر یک می تواند آموزگار خوبی برای طرف دیگر باشد. مطالعه بیشتر در مورد تیپ شخصیتی ENFJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP در رابطه با تیپ شخصیتی ENFP

این دو تیپ شخصیتی تست MBTI اگر در کنار هم قرار بگیرند، 55 درصد سازگاری در رابطه دارند که جزو درصدهای متوسط سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISTP  و تیپ ENFP به صورت آسان گیر با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین می تواند برای خود فضای خصوصی را بدون دخالت دیگری ایجاد کند.

ارزشی که شخصیت ISTP و شخصیت ENFP را در کنار هم قرار می دهد همکاری است. از آنجا که این دو تیپ شخصیتی از نظر برونگرایی و درونگرایی با هم متفاوت هستند باید با هم همکاری لازم را داشته باشند.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق رقابت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استدلالی است. یعنی هر یک از این افراد برای توجیه کار خود از استدلال استفاده می کند. مطالعه بیشتر در مورد تیپ شخصیتی ENFP

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP در رابطه با تیپ شخصیتی ENTP

این دو تیپ شخصیتی تست MBTI اگر در کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری در رابطه دارند که جزو درصدهای متوسط در سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTP و شخصیت ENTP به صورت سرپرست با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین می تواند و میخواهد قدرت خود و سرپرستی خود را نسبت به دیگری ثابت کند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق همکاری در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استدلالی است. یعنی هر یک از این افراد برای توجیه کار خود از استدلال استفاده می کند. مطالعه بیشتر در مورد شخصیت ENTP

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP در رابطه با شخصیت INTP

این دو تیپ شخصیتی تست MBTI، اگر در کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTP و شخصیت INTP به صورت سرپرست با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین می تواند میخواهد قدرت خود و سرپرستی خود را نسبت به دیگری ثابت کند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق همکاری در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع القایی است. یعنی هر یک از این افراد برای توجیه کار خود سعی در القای فکر خود به دیگری دارد. مطالعه بیشتر در مورد تیپ شخصیتی INTP

سازگاری شخصیت ISTP در رابطه با شخصیت INFP

این دو تیپ شخصیتی اگر در کنار هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری در رابطه دارند که جزو درصد های کم سازگاری افراد با یکدیگر است. در این نوع ارتباط شخصیت ISTP و شخصیت INFP به صورت سازنده با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین میخواهد قدرت خود را صرف درست کردن طرف مقابل کند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق اتحاد در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نقادانه است. یعنی هر یک از این افراد برای توجیه کار خود سعی در نقد دیگری دارد. مطالعه بیشتر در مورد تیپ INFP

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP در رابطه با شخصیت ISFJ

این دو تیپ تست MBTI اگر در کنار هم قرار بگیرند، 65 درصد سازگاری در رابطه با هم دارند که جزو درصد های متوسط سازگاری افراد با یکدیگر است. در این نوع ارتباط تیپ شخصیتی ISTP و تیپ شخصیتی ISFJ به صورت پیروی با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین میخواهد برای به دست آوردن ارتباط موثر تر با طرف مقابل از طریق اطاعت بی چون و چرا عمل کند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرم شدن است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق رقابت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آموزشی است. یعنی هر یک از این افراد برای توجیه کار خود سعی در تعلیم دیگری دارد. مطالعه بیشتر در مورد تیپ شخصیتی ISFJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP در رابطه با تیپ شخصیتی ISTJ

این دو تیپ شخصیتی در تست ام بی تی آی اگر در کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری در رابطه دارند که جزو درصد های متوسط به بالا سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTP و شخصیت ISTJ به صورت منتور با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین میخواهد برای به دست آوردن ارتباط موثر تر با طرف مقابل از طریق راهنمایی کردن و منتوری کردن عمل کند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت و ارزش های انسانی است.

رشد و پویایی این دو شخصیت در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق همکاری در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع اعتماد است. یعنی ارتباط موثر زمانی حاصل می شود که اعتماد وجود داشته باشد. مطالعه بیشتر در مورد تیپ ISTJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP در رابطه با تیپ شخصیتی ESTJ

این دو تیپ اگر در کنار هم قرار بگیرند، 97 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است. در این نوع ارتباط تیپ ISTP و تیپ ESTJ به صورت همزاد با هم برخورد می کنند. یعنی اختلافی در دیدگاه و جهان بینی با یکدیگر ندارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق رفاقت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تشبیهی است. یعنی ارتباط موثر آن ها بسیار شبیه یکدیگر است. مطالعه بیشتر در مورد تیپ ESTJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP در رابطه با تیپ شخصیتی ESFJ

این دو تیپ تست ام بی تی آی اگر در کنار هم قرار بگیرند، 95 درصد سازگاری در رابطه با هم دارند که جزو درصد های بالا سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTP  و شخصیت ESFJ به صورت یار با هم برخورد می کنند. یعنی اگر اختلافی داشته باشند نیز با در کنار هم بودن سعی در رفع آن دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق رفاقت در کنار هم باشند.

ارتباطی که این دو تیپ شخصیتی MBTI با هم برقرار می کنند از نوع جذاب است. یعنی ارتباط موثر آن ها به دلیل جاذبه های شخصیتی آن ها شکل می گیرد. مطالعه بیشتر در مورد شخصیت ESFJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP در رابطه با تیپ شخصیتی ESFP

این دو تیپ شخصیتی تست MBTI اگر در کنار هم قرار بگیرند، 55 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTP  و شخصیت ESFP به صورت مربی با هم برخورد می کنند. یعنی اگر اختلافی داشته باشند نیز با مربیگری سعی در رفع آن دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر رشد کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع واقعی است. یعنی ارتباط موثر آن ها بر اساس آنچه در واقعیت قابل لمس باشد و مادی باشد شکل می گیرد. مطالعه بیشتر در مورد تیپ شخصیتی ESFP

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP در رابطه با تیپ شخصیتی ESTP

این دو تیپ شخصیتی MBTI اگر در کنار هم قرار بگیرند، 70 درصد سازگاری در رابطه با یکدیگر دارند که جزو درصد های متوسط به بالای سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISTP  و تیپ ESTP به صورت آموزگار با هم برخورد می کنند. یعنی اگر اختلافی داشته باشند نیز با انتقال دانش سعی در رفع آن دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد پهلوانی و گذشت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تقلیل دهنده است. یعنی ارتباط موثر آن ها زمانی شکل می گیرد که از خطاهای هم چشم پوشی کنند. مطالعه بیشتر در مورد تیپ شخصیتی ESTP

سازگاری شخصیت ISTP در رابطه با شخصیت ISFP

این دو تیپ شخصیتی MBTI اگر در کنار هم قرار بگیرند، 90 درصد سازگاری دارند که جزو درصدهای بالا در سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISTP و تیپ ISFP به صورت حمایت گر با هم برخورد می کنند. یعنی اگر اختلافی داشته باشند سعی میکنند حمایت گرانه آن را حل کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع وفاداری است. یعنی ارتباط موثر آن ها زمانی شکل می گیرد که نسبت به یکدیگر احساس وفاداری داشته باشند. مطالعه بیشتر در مورد تیپ شخصیتی ISFP 

انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTImbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.