سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با دیگر شخصیت های MBTI

1399/11/04 2:39 PM - 3 سال قبل


سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با دیگر تیپ های شخصیتی در MBTI بسیار جالب دارد. همانطور که در زیر مشاهده خواهید کرد سازگاری این تیپ شخصیتی با افراد شهودی و درونگرا بسیار کم است. شخصیت ISFP معمولاً بسیار محافظه کار و متواضع است و اگر شور و شوقی داشته باشد، آن را بروز نمی دهد و به همین جهت معمولاً او را بد قضاوت می کنند و در نتیجه مشکلاتی برایش پیش می آید. شخصیت ISFP دوست ندارد با دیگران در تعارض باشد و بیشتر هدفش هماهنگی در محل کار و زندگی است. اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید. 

در واقع برنامه ریز کوتاه مدت خوبی است. برای حل مشکلات روبه روی خود اصلا شتابی ندارد و براین عقیده است که زمان آن ها را حل می کند. در انجام کارها بسیار صبور و بردبار بوده و عجله ای ندارد. تیپ شخصیتی ISFP بر روی اشخاص پیش داوری نمی کند و همیشه به آنچه عیان است توجه دارد. این تیپ شخصیتی دوست دارد سرپرست داشته باشد و در کار خود علاقه ای به رهبری و کنترل دیگران ندارد اما در کارهای گروهی مشارکت فراوانی دارد. 

لینک شرکت در تست MBTI

تیپ شخصیتی
در صد سازگاری
نوع
ارزشها
پویایی
ارتباط
ISFP-ISTP
90
Supporter
حمایتگر
Creative
خلاقیت
Colleague
همکار
Loyal
وفادار
ISFP-ISFP
97
Co-Hero
هم رزم
Law
قانون
Colleague
همکار
Argumentative
استدلالی
ISFP-ESTP
55
Coach
مربی
Political
سیاست
Rival
رقیب
Empathetic
همدلانه
ISFP-ESTJ
95
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Rival
رقیب
Empathetic
همدلانه
ISFP-ESFP
70
Teacher
آموزگار
Construction
ساخت گرا
Buddy
رفیق
Demonstrative
نمایشی
ISFP-ESFJ
100
Soulmate
همزاد
Entertaining
سرگرمی
Rival
رقیب
Examplifying
مثال زدنی
ISFP-ENTP
40
Pusher
فروشنده
Humanitarian
انسانیت
Colleague
همکار
Natural
طبیعی
ISFP-ENTJ
80
Challenger
چالشی
Sporty
ورزشی
Buddy
رفیق
Interpersonal
درون فردی
ISFP-ENFJ
85
Inspirator
الهام بخش
Innovation
نوآوری
Buddy
رفیق
Speculative
نظری
ISFP-INFJ
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Rival
رقیب
Educational
آموزشی
ISFP-INTJ
30
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Rival
رقیب
Defensive
دفاعی
ISFP-ENFP
60
Supervisor
سرپرست
Creative
خلاقیت
Rival
رقیب
Educational
آموزشی
ISFP-INTP
45
Constructive
سازنده
Law
قانون
Ally
متحد
Scattered
پراکنده
ISFP-INFP
50
Easygoing
آسانگیر
Innovation
نوآوری
Colleague
همکار
Argumentative
استدلالی
ISFP-ISFJ
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Ally
متحد
Caring
حمایتی
ISFP-ISTJ
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Buddy
رفیق
Charming
جذاب


سازگاری ISFP با تیپ شخصیتی ISTP

اگر تیپ ISFP با تیپ ISTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 90 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISFP و تیپ ISTP  به صورت حمایتگر با هم برخورد می کنند. یعنی اگر اختلافی داشته باشند سعی میکنند حمایتگرانه آن را حل کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع وفاداری است. یعنی ارتباط موثر آن ها زمانی شکل می گیرد که نسبت به یکدیگر احساس وفاداری داشته باشند. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTP

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP  با تیپ شخصیتی ISFP

اگر دو تیپ ISFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 97 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط هر دو تیپ ISFP ، به صورت هم رزم در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استدلالی است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ISFP

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با تیپ شخصیتی ESTP

اگر تیپ ISFP با تیپ ESTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 55 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ ISFP در کنار تیپ ESTP، به صورت مربی در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رقابت داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع همدلانه است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTP

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با تیپ شخصیتی ESTJ

اگر تیپ ISFP با تیپ ESTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 95 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در ارتباط با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISFP و تیپ ESTJ  به صورت یار در کنار هم قرار می گیرند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع همدلانه است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTJ

سازگاری تیپ ISFP با تیپ شخصیتی ESFP

اگر تیپ ISFP با تیپ ESFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 70 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISFP  و تیپ ESFP  به صورت آموزگار در کنار هم قرار می گیرند. یعنی در اختلافات سعی در آموزش طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با دوستی با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نمایشی است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFP

ارتباط تیپ ISFP با تیپ شخصیتی ESFJ

اگر تیپ ISFP با تیپ ESFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 100 درصد سازگاری دارند که بالاترین سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISFP و تیپ ESFJ  به صورت همزاد در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مثال زدنی است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFJ

ارتباط تیپ شخصیتی ISFP با تیپ شخصیتی ENTP

اگر تیپ ISFP با تیپ ENTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 40 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISFP  و تیپ ENTP  به صورت فروشنده در کنار هم قرار می گیرند. یعنی در اختلافات سعی در اجبار طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع طبیعی است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTP

ارتباط تیپ شخصیتی ISFP با تیپ شخصیتی ENTJ

اگر تیپ ISFP با تیپ ENTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 80 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ENTJ و تیپ ISFP به صورت چالشی با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین می تواند به صورت چالشی ارتباط را بهبود دهد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر با هم هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع درون فردی است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTJ

ارتباط تیپ شخصیتی ISFP با تیپ شخصیتی ENFJ

اگر تیپ ISFP با تیپ ENFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 85 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISFP و تیپ ENFJ به صورت الهام بخش با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر با هم هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نظری است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ENFJ

ارتباط تیپ ISFP در سازگاری با INFJ

اگر تیپ ISFP با تیپ INFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 35 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISFP و تیپ INFJ به صورت وابسته با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در شانه خالی کردن مسئولیت دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آموزشی است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی INFJ

ارتباط تیپ ISFP با تیپ شخصیتی INTJ

اگر تیپ ISFP با تیپ INTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 30 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ ISFP در کنار تیپ INTJ، به صورت انتقادی در کنار هم قرار می گیرند و سعی در اصلاح طرف مقابل خود دارند

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در دو طرف یک موضوع قرار بگیرند تا رشد شخصیتی و شناخت بیشتر برای آن ها در رابطه حاصل شود.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دفاعی است. به دلیل انتقاداتی که این دو به هم وارد می‌کنند ارتباط آن ها به سرعت وارد فاز دفاعی می شود و به همین علت درصد سازگاری این دو تیپ شخصیتی با هم بسیار پایین است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی INTJ

ارتباط تیپ شخصیتی ISFP با تیپ شخصیتی ENFP

اگر تیپ ISFP با تیپ ENFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو متوسط به بالا در سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISFP و تیپ ENFP به صورت سرپرست با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در راهنمایی طرف مقابل دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آموزشی است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ENFP

ارتباط تیپ ISFP در سازگاری با تیپ INTP

اگر تیپ ISFP با تیپ INTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط به پایین سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ INTP و تیپ ISFP به صورت سازنده با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع پراکنده است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی INTP

ارتباط تیپ شخصیتی ISFP در ارتیاط با تیپ شخصیتیINFP

اگر تیپ ISFP با تیپ INFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 50 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ ISFP در کنار تیپ INFP، به صورت آسان گیر در کنار هم قرار می گیرند و کاری به کار هم ندارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استدلالی است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی INFP

ارتباط تیپ شخصیتی ISFP با تیپ شخصیتی ISFJ

اگر تیپ ISFP با تیپ ISFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط تیپ ISFP در کنار تیپ ISFJ، به صورت منتورینگ در کنار هم قرار می گیرند و سعی در راهنمایی همدیگر دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم اتحاد کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع حمایتی است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ISFJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP در ارتباط با تیپ شخصیتی ISTJ

اگر تیپ ISFP با تیپ ISTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 65 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISFP و تیپ ISTJ به صورت پیروی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در پیروی از طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفیق شدن با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع جذاب است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTJ


انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTImbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.