سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با دیگر شخصیت های MBTI

1399/11/08 10:52 AM - 2 سال قبل


سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با دیگر تیپ های شخصیتی در MBTI هنگامی وارد چالش میشود که طرف مقابل شهودی باشد. همانطور که در زیر مشاهده خواهید کرد سازگاری این تیپ شخصیتی با برخی از تیپ های شهودی بسیار کم است. 

شخصیت ESFJ بسیار برونگرا و اجتماعی است و دوست دارد با مردم در ارتباط باشد، به آنها کمک کند و از آنها بازخورد بگیرد. از نظر شخصیت شناسی مورد قبول واقع شدن از طرف مردم برای تیپ شخصیتی ESFJ بسیار مهم است. 

اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید. 

تیپ شخصیتی ESFJ اهل تعاون و همکاری است و اگر مسئولیت مدیریتی به او داده شود، سعی می‌کند به بهترین نحو انجام دهد. اگر تیپ شخصیتی ESFJ به این نتیجه برسد که شخص یا چیزی مفید است، معمولاً آن را به بقیه هم معرفی می‌کند. از نظر شخصیت شناسی ، تیپ شخصیتی ESFJ به علت اینکه بسیار اجتماعی است و با مردم بسیار در ارتباط است، سخت از قضاوت شدن می‌ هراسد و همواره در جهت راضی نگه‌ داشتن اطرافیان خود می‌کوشد. 

تیپ شخصیتی
در صد سازگاری
نوع
ارزشها
پویایی
ارتباط
ESFJ-ISFP
100
Soulmate
همزاد
Entertaining
سرگرمی
Rival
رقیب
Examplifying
مثال زدنی
ESFJ-ESTP
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Ally
متحد
Calm
آرام
ESFJ-ESTJ
90
Supporter
حمایتگر
Creative
خلاقیت
Rival
رقیب
Restrained
مهار
ESFJ-ESFJ
97
Co-Hero
هم رزم
Political
سیاست
Ally
متحد
Sympathetic
دلسوز
ESFJ-ENTP
30
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Colleague
همکار
Authentic
اعتماد
ESFJ-ISTJ
55
Coach
مربی
Political
سیاست
Ally
متحد
Detailed
مشروح
ESFJ-INFJ
60
Supervisor
سرپرست
Creative
خلاقیت
Colleague
همکار
Inquisitive
کنجکاو
ESFJ-INTJ
40
Pusher
فروشنده
Humanitarian
انسانیت
Colleague
همکار
Scattered
پراکنده
ESFJ-ENTJ
45
Constructive
سازنده
Law
قانون
Buddy
رفیق
Speculative
نظری
ESFJ-ENFJ
50
Easygoing
آسانگیر
Innovation
نوآوری
Buddy
رفیق
Analogical
تشبیهی
ESFJ ENFP
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Colleague
همکار
Deductive
استقرایی
ESFJ-INTP
80
Challenger
چالشی
Sporty
ورزشی
Colleague
همکار
Loyal
وفادار
ESFJ-INFP
85
Inspirator
الهام بخش
Innovation
نوآوری
Rival
رقیب
Rational
منطقی
ESFJ-ISFJ
70
Teacher
آموزگار
Construction
ساخت گرا
Colleague
همکار
Deductive
استقرایی
ESFJ-ESFP
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Buddy
رفیق
Charming
جذاب
ISTP-ESFJ
95
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Buddy
رفیق
Charming
جذاب


سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با تیپ شخصیتی ISFP

اگر تیپ ESFJ با تیپ ISFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 100 درصد سازگاری دارند که جزو بالاترین سازگاری در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ و شخصیت ISFP به صورت همزاد در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مثال زدنی است.

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ در ارتباط با تیپ شخصیتی ESTP

اگر تیپ ESFJ با تیپ ESTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 65 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط به بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ و شخصیت ESTP به صورت پیروی در کنار هم قرار می گیرند. یعنی هریک می خواهد طرف مقابل پیشرو باشد و او پیرو باشد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آرام است.

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ در رابطه با ESTJ

اگر تیپ ESFJ با تیپ ESTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 90 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ در ارتباط با شخصیت ESTJ به صورت حمایتگر با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مهار است. 

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با تیپ شخصیتی ESFJ

اگر تیپ ESFJ با تیپ  شبیه به خودش اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 97 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ در ارتباط با شخصیت ESFJ به صورت هم رزم با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در جنگیدن در کنار طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دلسوزی است.

اگر به مطالعه و شناخت بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFJ دارید خواندن این مقاله را نیز از دست ندهید.

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با تیپ شخصیتی ENTP

اگر تیپ ESFJ با تیپ ENTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 30 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ در ارتباط با شخصیت ENTP به صورت انتقادی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در انتقاد طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع اعتماد است.

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ در رابطه با ISTJ

اگر تیپ ESFJ با تیپ ISTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 55 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ در کنار شخصیت ISTJ به صورت مربی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در آموزش طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با متحد شدن با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مشروح است. 

ارتباط تیپ شخصیتی ESFJ در سازگاری با INFJ

اگر تیپ ESFJ با تیپ INFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ در ارتباط با شخصیت INFJ به صورت سرپرست با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در تصحیح طرف مقابل و درست کردن او دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع کنجکاوی است. 

ارتباط تیپ شخصیتی ESFJ با تیپ شخصیتی INTJ

اگر تیپ ESFJ با تیپ INTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 40 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ در کنار شخصیت INTJ، به صورت فروشندگی در کنار هم قرار می گیرند و هر یک می خواهد قدرت خود را به نمایش بگذارد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع پراکنده است. بدین معنی که در برخی موضوعات با هم یک جور فکر می کنند و در برخی موضوعات کاملا با هم تعارض دارند.

ارتباط تیپ شخصیتی ESFJ در سازگاری با تیپ ENTJ

اگر تیپ ESFJ با تیپ ENTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ در کنار شخصیت ENTJ به صورت سازنده با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین می تواند چیزهای زیادی از طرف مقابل بدون احساس تخریب و تحقیر بیاموزد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر با هم هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نظری است. 

ارتباط تیپ شخصیتی ESFJ در سازگاری با تیپ شخصیتی ENFJ

اگر تیپ ESFJ با تیپ ENFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 50 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ در کنار شخصیت ENFJ به صورت آسان گیر با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین رابطه کاری به کار طرف مقابل ندارد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر با هم هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تشبیهی است. 

ارتباط تیپ شخصیتی ESFJ در رابطه با تیپ شخصیتی ENFP

اگر تیپ ESFJ با تیپ ENFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 35 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFP در کنار شخصیت ESFJ، به صورت وابسته در کنار هم قرار می گیرند. یعنی هریک مسئولیت رابطه را بر دیگری تحمیل می کند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استقرایی است. 

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ در رابطه با تیپ INTP

اگر تیپ ESFJ با تیپ INTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 80 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ در کنار شخصیت INTP به صورت چالشی در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع وفادارانه است. 

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ در رابطه با تیپ شخصیتی INFP

اگر تیپ ESFJ با تیپ INFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 85 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ در کنار شخصبت INFP، به صورت الهام بخش در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رقابت باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع منطقی است. 

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با تیپ شخصیتی ISFJ

اگر تیپ شخصیتی ESFJ با تیپ شخصیتی ISFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 70 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ شخصیت ESFJ با تیپ شخصیتی ISFJ به صورت آموزگار در کنار هم قرار می گیرند. یعنی در اختلافات سعی در آموزش طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استقرایی است. 

ارتباط تیپ شخصیتی ESFJ با تیپ شخصیتی ESFP

اگر تیپ شخصیتی ESFJ با تیپ شخصیتی ESFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ در کنار شخصیت ESFP، به صورت منتور در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رفاقت داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع جذاب است.

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با تیپ شخصیتی ISTP

اگر تیپ شخصیتی ESFJ با تیپ شخصیتی ISTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 95 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ در ارتباط یا شخصیت ISTP به صورت یار با هم برخورد می کنند. یعنی اگر اختلافی داشته باشند نیز با در کنار هم بودن سعی در رفع آن دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق رفاقت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع جذاب است. یعنی ارتباط موثر آن ها به دلیل جاذبه های شخصیتی آن ها شکل می گیرد. 

انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTI


mbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.