سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با دیگر شخصیت های MBTI

1399/11/14 12:52 PM - 3 سال قبل


سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با دیگر تیپ های شخصیتی در MBTI وقتی وارد چالش میشود که طرف مقابل شهودی باشد. همانطور که در زیر مشاهده خواهید کرد سازگاری این تیپ شخصیتی با برخی از تیپ های شهودی کم است. تیپ شخصیتی ESTP  به راحتی می‌تواند برای مسائل راه حل پیدا کند و از قدرت درک خود نسبت به واقعیات بهره ببرد. اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید. 

از نظر شخصیت شناسی، شخصیت ESTP رفتاری سیاستمدارانه دارد و در مذاکره بسیار موفق عمل می‌کند. تیپ شخصیتی ESTP این تبحر را دارد که بین نظرات مخالف آشتی برقرار کند. بسیار معاشرتی‌ است و رفتار دوستانه‌ای دارد اما می‌تواند صریح، مستقیم و قاطع باشد. فعال و پر از انرژی‌ است.

برای شرکت در تست شخصیت شناسی MBTI میتوانید از این طریق اقدام کنید.

تیپ شخصیتی
در صد سازگاری
نوع
ارزشها
پویایی
ارتباط
ESTP-ESTP
97
Co-Hero
هم رزم
Law
قانون
Ally
متحد
Precise
دقیق
ESTP-ESTJ
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Colleague
همکار
Zen
شهودی
ESTP-ENTJ
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Rival
رقیب
Concrete
واقعی
ESTP-ENFJ
30
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Colleague
همکار
Inquisitive
کنجکاو
ESFP-ESTP
90
Supporter
حمایتگر
Creative
خلاقیت
Buddy
رفیق
Interpersonal
درون فردی
ESTP-ESFJ
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Ally
متحد
Calm
آرام
ESTP-ENFP
85
Inspirator
الهام بخش
Idealistic
ایده آل گرایی
Colleague
همکار
Authentic
اعتماد
ESTP-ENTP
50
Easygoing
آسانگیر
Intellectual
عقلانیت
Colleague
همکار
Zen
شهودی
ESTP-INTJ
85
Inspirator
الهام بخش
Innovation
نوآوری
Ally
متحد
Enthusiastic
مشتاق
ESTP-INFJ
80
Challenger
چالشی
Political
سیاست
Ally
متحد
Active
فعال
ESTP-INTP
60
Supervisor
سرپرست
Creative
خلاقیت
Ally
متحد
Critical
نقادانه
ESTP-INFP
40
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Colleague
همکار
Restrained
مهار
ESTP-ISTJ
100
Soulmate
همزاد
Entertaining
سرگرمی
Ally
متحد
Scattered
پراکنده
ESTP-ISFJ
95
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Ally
متحد
Calm
آرام
ESTP-ISTP
70
Teacher
آموزگار
Athete
پهلوانی
Buddy
رفیق
Reductive
تقلیل دهنده
ESTP-ISFP
55
Coach
مربی
Political
سیاست
Rival
رقیب
Empathetic
همدلانه

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت ESTP

اگر شخصیت ESTP با تیپ شبیه به خودش اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 97 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالای در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTP در ارتباط با شخصیت ESTP  به صورت هم رزم با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در جنگیدن در کنار طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دقیق است.

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت ESTJ

اگر تیپ  ESTPبا تیپ ESTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTP در کنار شخصیت ESTJ  به صورت منتورینگ با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در راهنمایی طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع شهودی است.

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت ENTJ

اگر تیپ  ESTP با تیپ ENTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 35 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTP در کنار شخصیت ESTP  به صورت وابسته در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در انداختن مسئولیت خود بر شانه دیگری است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رقابت داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع واقعی یا سر سختانه است. بدین معنی که هیچ یک از موضع خود پایین نمی آید.

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت ENFJ

اگر تیپ  ESTPبا تیپ ENFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 30 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTP در کنار شخصیت ENFJ، به صورت انتقادی در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد القای ایده های خود به دیگری است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع کنجکاوی است.

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت ESFP

اگر تیپ ESTP با تیپ ESFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 90 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالای در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ شخصیتی ESTP با تیپ شخصیتی ESFP به صورت حمایتگر در کنار هم قرار می گیرند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع درون فردی است.

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت ESFJ

اگر تیپ  ESTP با تیپ ESFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 65 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط به بالای در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ و شخصیت ESTP به صورت پیروی در کنار هم قرار می گیرند. یعنی هریک می خواهد طرف مقابل پیشرو باشد و او پیرو باشد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آرام است.

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت ENFP

اگر تیپ ESTP با تیپ ENFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 85 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط ESTP در کنار ENFP، به صورت الهام بخش در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع اعتماد است.

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت ENTP

اگر تیپ  ESTP با تیپ ENTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 50 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط ESTP در کنار ENTP، به صورت آسان گیر در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع شهودی است.

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت INTJ

اگر تیپ  ESTP با تیپ INTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 85 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط ESTP در کنار INTJ، به صورت الهام بخش در کنار هم قرار می گیرند و هر یک می تواند انگیزه دهنده به دیگری در ارتباط باشد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم به اتحاد برسند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع اشتیاق است. هر یک ار طرفین سعی در انگیزه دادن به طرف مقابل است.

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت INFJ

اگر تیپ  ESTP با تیپ INFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 80 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط ESTP در کنار INFJ، به صورت چالشی در کنار هم قرار می گیرند و هر یک می تواند انگیزه دهنده به دیگری در ارتباط باشد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم به اتحاد برسند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع فعال است. هر یک ار طرفین سعی در انگیزه دادن به طرف مقابل است.

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت INTP

اگر تیپ ESTP با تیپ INTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTP در کنار شخصیت INTP به صورت سرپرست در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نقادانه است و به دیگر مدام نقد وارد می کنند.

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت INFP

اگر تیپ ESTP با تیپ INFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 40 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط ESTP در کنار INFP، به صورت انتقادی در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد درست کردن فرد مقابل است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مهار است. به دلیل اختلافات زیاد برای ارتباط موثر هر یک از این تیپ ها در صدد مهار دیگری است.

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت ISTJ

اگر تیپ ESTP با تیپ ISTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 100 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTP در کنار شخصیت ISTJ به صورت همزاد با هم هستند

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با متحد شدن با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع پراکنده است. یعنی در موضوعات مختلف سعی در حل و یاری همدیگر دارند.

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت ISFJ

اگر تیپ ESTP با تیپ ISFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 95 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالای در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTP در کنار شخصیت ISFJ، به صورت یار در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد انداختن مسئولیت های خود در کار و زندگی بر عهده دیگری است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم متحد باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آرام است. یعنی هر یک در صدد ارتباطی آرام با دیگری است.

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت ISTP

اگر تیپ ESTP با تیپ ISTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 70 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTP در کنار شخصیت ISTP به صورت آموزگار با هم برخورد می کنند. یعنی اگر اختلافی داشته باشند نیز با انتقال دانش سعی در رفع آن دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد پهلوانی و گذشت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تقلیل دهنده است. یعنی ارتباط موثر آن ها زمانی شکل می گیرد که از خطاهای هم چشم پوشی کنند.

ارتباط شخصیت ESTP در سازگاری با شخصیت ISFP

اگر تیپ ESTP با تیپ ISFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 55 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط ESTP در کنار ISFP، به صورت مربی در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رقابت داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع هم دلانه است.

انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTImbti (ام بی تی آی) توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.