سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با دیگر شخصیت های MBTI

1399/11/06 12:41 PM - 3 سال قبل


سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با دیگر تیپ های شخصیتی در MBTI را در این مقاله مورد مطالعه قرار می دهیم. همانطور که در زیر مشاهده خواهید کرد سازگاری این تیپ شخصیتی با افراد شهودی بسیار کم است. از نظر شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی تست MBTI دوست دارد به دیگران خدمت کند و سعی می کند برای اطرافیان خود مفید باشد. بیشتر جذب انسانهای آرام و کم ادعا می شود. از نظر شخصیت شناسی ، شخصیت ISFJ بسیار قابل پیش بینی است. اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید. 

شخصیت ISFJ دوست دارد همه مسائل شفاف باشد و می تواند به خوبی تصمیم گیری کند. تیپ شخصیتی ISFJ بیشتر از آنکه حرف بزند، عملگرا است و دوست دارد به مردم کمک کند. از نظر شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی دارای روابط گرم و صمیمی است و قضاوت دیگران برایش بسیار مهم است. تیپ شخصیتی ISFJ معمولاً احساسات شخصی خودش را نشان نمی دهد.

لینک شرکت در تست MBTI 


تیپ شخصیتی
در صد سازگاری
نوع
ارزشها
پویایی
ارتباط
ISFJ-ISTP
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Rival
رقیب
Educational
آموزشی
ISFJ-ISTJ
90
Supporter
حمایتگر
Creative
خلاقیت
Ally
متحد
Passionate
پرشور
ISFJ-ISFP
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Ally
متحد
Caring
حمایتی
ISFJ-ISFJ
97
Co-Hero
هم رزم
Law
قانون
Buddy
رفیق
Analogical
تشبیهی
ISFJ-INTP
30
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Ally
متحد
Defensive
دفاعی
ISFJ-INFP
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Buddy
رفیق
Demonstrative
نمایشی
ISFJ-ESTP
95
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Ally
متحد
Calm
آرام
ISFJ-ESTJ
55
Coach
مربی
Political
سیاست
Ally
متحد
Caring
حمایتی
ISFJ-ESFP
100
Soulmate
همزاد
Entertaining
سرگرمی
Colleague
همکار
Examplifying
مثال زدنی
ISFJ-ESFJ
70
Teacher
آموزگار
Construction
ساخت گرا
Colleague
همکار
Deductive
استقرایی
ISFJ-ENTP
80
Challenger
چالشی
Sporty
ورزشی
Rival
رقیب
Natural
طبیعی
ISFJ-ENTJ
40
Pusher
فروشنده
Humanitarian
انسانیت
Rival
رقیب
Restrained
مهار
ISFJ-ENFJ
60
Supervisor
سرپرست
Creative
خلاقیت
Rival
رقیب
Examplifying
مثال ردنی
ISFJ-INFJ
50
Easygoing
آسانگیر
Innovation
نوآوری
Rival
رقیب
Abstract
انتزاعی
ISFJ-INTJ
45
Constructive
سازنده
Law
قانون
Rival
رقیب
Restrained
مهار
ISFJ-ENFP
80
Challenger
چالشی
Sporty
ورزشی
Colleague
همکار
Inductive
القایی


ارتباط تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی ISTP

اگر تیپ ISFJ با تیپ ISTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 65 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTP و شخصیت ISFJ به صورت پیروی با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین میخواهد برای به دست آوردن ارتباط موثر تر با طرف مقابل از طریق اطاعت بی چون و چرا عمل کند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرم شدن است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق رقابت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آموزشی است. یعنی هر یک از این افراد برای توجیه کار خود سعی در تعلیم دیگری دارد. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTP

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ  با تیپ شخصیتی ISTJ

اگر تیپ ISFJ با تیپ ISTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 90 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTJ در ارتباط با شخصیت ISFJ به صورت حمایتگر با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت از طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با متحد شدن با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع پرشور است. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی ISFP

اگر تیپ ISFJ با تیپ ISFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالای در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISFP در کنار شخصیت ISFJ، به صورت منتورینگ در کنار هم قرار می گیرند و سعی در راهنمایی همدیگر دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم اتحاد کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع حمایتی است. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی ISFP

ارتباط تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی ISFJ

اگر تیپ ISFJ با تیپ شبیه به خود در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 97 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط دو تیپ ISFJ در کنار هم، CO- HERO یا هم رزم به حساب می آیند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است، زیرا مدل تصمیم گیری هر دو احساسی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی ISFJ

ارتباط تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی INTP

اگر تیپ ISFJ با تیپ INTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 30 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی INTP به صورت انتقادی در رابطه با هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دفاعی است و به دیگر مدام نقد وارد می کنند و به حالت دفاعی با طرف مقابل ارتباط می گیرند. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی INTP

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی INFP

اگر تیپ ISFJ با تیپ INFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 35 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت INFP در کنار شخصیت ISFJ، به صورت وابسته در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد انداختن مسئولیت های خود در کار و زندگی بر عهده دیگری است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با رفیق باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نمایشی است. یعنی هر یک در صدد به نمایش گذاشتن ارتباط موثر خود در ظاهر به دیگری است. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی INFP

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی ESTP

اگر تیپ ISFJ با تیپ ESTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 95 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISFJ در کنار شخصیت ESTP، به صورت یار در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد انداختن مسئولیت های خود در کار و زندگی بر عهده دیگری است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم متحد باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آرام است. یعنی هر یک در صدد ارتباطی آرام با دیگری است. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTP

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی ESTJ

اگر تیپ ISFJ با تیپ ESTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 55 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ شخصیتی ESTJ با تیپ شخصیتی ISFJ به صورت مربی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع حمایتی است. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTJ

ارتباط تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی ESFP

اگر تیپ ISFJ با تیپ ESFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 100 درصد سازگاری دارند که جزو بالاترین سازگاری در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی ESFP به صورت همزاد در کنار هم قرار می گیرند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مثال زدنی است. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFP

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی ESFJ

اگر تیپ ISFJ با تیپ ESFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 70 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ شخصیت ISFJ با تیپ شخصیتی ESFJ به صورت آموزگار در کنار هم قرار می گیرند. یعنی در اختلافات سعی در آموزش طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استقرایی است. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی ENTP

اگر تیپ ISFJ با تیپ ENTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 80 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی ENTP به صورت چالشی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حل چالش طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد رقابت می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع طبیعی است. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTP

ارتباط تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی ENTJ

اگر تیپ ISFJ با تیپ ENTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 40 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENTJ در کنار شخصیت ISFJ، به صورت فروشنده در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد القای ایده های خود به دیگری است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رقابت داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مهار است. هر یک در صد مهار دیگری است. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTJ

ارتباط تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی ENFJ

اگر تیپ ISFJ با تیپ ENFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط به بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISFJ در کنار شخصیت ENFJ، به صورت سرپرست در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد القای ایده های خود به دیگری است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رقابت داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مثال زدنی است. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی ENFJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی INFJ

اگر تیپ ISFJ با تیپ INFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 50 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISFJ با شخصیت INFJ به صورت آسان گیر با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی کنار آمدن با هم را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد آسان گیر است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع انتزاعی است. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی INFJ

ارتباط تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی INTJ

اگر تیپ ISFJ با تیپ INTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت INTJ در کنار شخصیت ISFJ، به صورت سازنده در کنار هم قرار می گیرند و سعی در و همچنین ساختن فرد مقابل خود دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در دو طرف یک موضوع قرار بگیرند تا رشد شخصیتی و شناخت بیشتر برای آن ها در رابطه حاصل شود.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مهار است. به دلیل انتقاداتی که این دو به هم وارد می‌کنند ارتباط آن ها به سرعت وارد فاز مهار کردن یکدیگر در رابطه می شوند و به همین علت درصد سازگاری این دو تیپ شخصیتی با هم متوسط است. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی INTJ

ارتباط تیپ شخصیتی ISFJ با تیپ شخصیتی ENFP

اگر تیپ ISFJ با تیپ ENFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 80 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری  بالای در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFP در ارتباط با شخصیت ISFJ به صورت چالشی با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع القایی است. مطالعه و شناخت بیشتر در خصوص ویژگیهای تیپ شخصیتی ENFP

انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTImbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.