سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با دیگر شخصیت های MBTI

1399/11/14 9:50 AM - 3 سال قبل


سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با دیگر تیپ های شخصیتی در MBTI هنگامی وارد چالش میشود که طرف مقابل شهودی نباشد. همانطور که در زیر مشاهده خواهید کرد سازگاری این تیپ شخصیتی با برخی از تیپ های حسی و تجربه گرا بسیار کم است. شخصیت ENTP در زندگی شخصی دوستان زیادی دارد و بسیار به تنوع و تفریح علاقمند است. برای دیگران ارزش قائل است و به آنها کمک می‌کند.   اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید. 

تیپ شخصیتی ENTP می تواند دیگران را مجذوب خود کرده، آنها را متقاعد کند در پروژه‌ ها کار کنند. از نظر شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی به دلیل ملاحظه کنندگی که دارد دیگران را به راحتی درک می‌کند و از قضاوت مردم پرهیز می‌کند. تیپ شخصیتی ENTP به دلیل اعتماد به نفس بالایی که دارد معمولاً سعی می کند کارها را چند تایی با هم پیش ببرد. تیپ شخصیتی ENTP دوستان و طرفداران بسیاری دارد. شخصیت ENTP دنبال هیجان است و چالش‌ها را با آغوشی باز می‌پذیرد.

تیپ شخصیتی
درصد سازگاری
نوع
ارزشها
پویایی
ارتباط
ENTP-ESTP
50
Easygoing
آسانگیر
Intellectual
عقلانیت
Colleague
همکار
Zen
شهودی
ENTP-ESFP
45
Constructive
سازنده
Intellectual
عقلانیت
Rival
رقیب
Abstract
انتزاعی
ENTP-ENTP
97
Co-Hero
هم رزم
Law
قانون
Buddy
رفیق
Demonstrative
نمایشی
ENTP-ENTJ
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Rival
رقیب
Empathetic
همدلانه
ENTP-ISFP
40
Pusher
فروشنده
Humanitarian
انسانیت
Colleague
همکار
Natural
طبیعی
ENTP-ISTJ
85
Inspirator
الهام بخش
Innovation
نوآوری
Ally
متحد
Precise
دقیق
ENTP-INFJ
95
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Rival
رقیب
Empathetic
همدلانه
ENTP-INTJ
100
Soulmate
همزاد
Entertaining
سرگرمی
Buddy
رفیق
Introspective
درون نگر
ENTP-ENFJ
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Ally
متحد
Critical
نقادانه
ENTP-ENFP
90
Supporter
حمایتگر
Creative
خلاقیت
Buddy
رفیق
Speculative
نظری
ENTP-INTP
70
Teacher
آموزگار
Construction
ساخت گرا
Ally
متحد
Detailed
مشروح
ENTP-INFP
55
Coach
مربی
Political
سیاست
Buddy
رفیق
Historical
تاریخی
ENTP-ISFJ
80
Challenger
چالشی
Sporty
ورزشی
Rival
رقیب
Natural
طبیعی
ENTP-ESTJ
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Ally
متحد
Active
فعال
ENTP-ESFJ
30
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Colleague
همکار
Authentic
اعتماد
ENTP-ISTP
60
Supervisor
سرپرست
Creative
خلاقیت
Colleague
همکار
Argumentative
استدلالی


سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی ESTP

اگر تیپ شخصیتی ENTP با تیپ شخصیتی ESTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 50 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENTP در ارتباط یا شخصیت ESTP به صورت آسان گیر با هم برخورد می کنند. یعنی اگر اختلافی داشته باشند با هم درگیر نمی شوند و سعی در رفع آن ندارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق همکاری در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع شهودی است.

سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی ESFP

اگر تیپ ENTP با تیپESFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است

در این نوع ارتباط شخصیت ENTP در کنار شخصیت ESFP  به صورت سازنده در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رقابت کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع انتزاعی است.

سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی ENTP

اگر شخصیت ENTP با تیپ  شبیه به خودش اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 97 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالای در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENTP  در ارتباط با شخصیت ENTP  به صورت هم رزم با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در جنگیدن در کنار طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نمایشی است.

سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی ENTJ

اگر تیپ ENTP با تیپ ENTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است

در این نوع ارتباط شخصیت ENTP در کنار شخصیت ENTJ، به صورت منتور در کنار هم قرار می گیرند. یعنی در ارتباط موثر به صورت منتورینگ به هم یاری می رسانند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید با افراد رقابت کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع هم دلانه است.

سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی ISFP

اگر تیپ ENTP با تیپ ISFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 40 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است

در این نوع ارتباط شخصیتENTP در ارتباط با شخصیت ISFP  به صورت فروشنده در کنار هم قرار می گیرند. یعنی در اختلافات سعی در اجبار طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع طبیعی است.

سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی ISTJ

اگر تیپ ENTP با تیپ ISTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 85 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است

در این نوع ارتباط شخصیت ESTP در ارتباط با شخصیت ISTJ به صورت الهام بخش با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در تصحیح طرف مقابل به صورت غیر مستقیم دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دقیق است. یعنی به صورت مشخص و دقیق انتظارات و خواسته های خود را از طرف مقابل می خواهند.

سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی INFJ

اگر تیپ ENTP با تیپ INFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 95 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است

در این نوع ارتباط شخصیت ENTP  در کنار شخصیت INFJ به صورت یار با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در باری رساندن به طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع هم دلانه است.

سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی INTJ

اگر تیپ ENTP با تیپ INTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 100 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است

در این نوع ارتباط شخصیت INTJ در کنار شخصیت ENTP، به صورت همزاد در کنار هم قرار می گیرند و هر یک نیازهای ارتباطی طرف مقابل را درک می کند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید با هم رفیق باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع درون نگری است. بدین معنی که هر دو طرف در موضوعات و حل آن ها نیاز به درک درونی و حل شهودی مشکل دارند.

همچنین اگر به شناخت افراد مشهور تیپ شخصیتی ENTP علاقه دارید، خواندن این مقاله را نیز از دست ندهید.

سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی ENFJ

اگر تیپ ENTP با تیپ ENFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 65 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است

در این نوع ارتباط شخصیت ENTP در کنار شخصیت ENFJ، به صورت پیروی در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید با هم متحد باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نقادانه است.

سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی ENFP

اگر تیپ ENTP با تیپ ENFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 90 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است

در این نوع ارتباط ENFP در کنار ENFP، به صورت حمایتگری در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رفاقت کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نظری است.

سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی INTP

اگر تیپ ENTP با تیپ INTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 70 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است

در این نوع ارتباط شخصیت ENTP در کنار شخصیت INTP به صورت آموزگار در کنار هم قرار می گیرند و هر یک می خواهد چیزی را به دیگری بیاموزد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است. برنامه زیری برای دنیایی بهتر از ارزشهای آن هاست.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مشروح است.

سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی INFP

اگر تیپ ENTP با تیپ INFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 55 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است

در این نوع ارتباط شخصیت ENTP در کنار شخصیت INFP، به صورت مربی در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد درست کردن آموزش طرف مقابل است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با رقیق باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تاریخی است.

سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی ISFJ

اگر تیپ ENTP در کنار تیپ ISFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 80 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ شخصیتی ENTP با تیپ شخصیتی ISFJ به صورت چالشی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حل چالش طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد رقابت می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع طبیعی است.

سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی ESTJ

اگر تیپ ENTP با تیپ ESTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 35 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است

در این نوع ارتباط شخصیت ENTP در کنار شخصیت ESTJ به صورت وابسته با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در از زیر در رفتن مسئولیت در قبال طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع فعال است.

سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی ESFJ

اگر تیپ ENTP با تیپ ESFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 30 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالای در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENTP در ارتباط با شخصیت ESFJ  به صورت انتقادی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در انتقاد طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکار حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع اعتماد است.

سازگاری تیپ ENTP در کنار تیپ شخصیتی ISTP

اگر تیپ ENTP با تیپ ISTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است

در این نوع ارتباط شخصیت ENTP در کنار شخصیت ISTP به صورت سرپرست با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین می تواند میخواهد قدرت خود و سرپرستی خود را نسبت به دیگری ثابت کند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق همکاری در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استدلالی است. یعنی هر یک از این افراد برای توجیه کار خود از استدلال استفاده می کند.

انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTI


mbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.