سازگاری تیپ شخصیتی INTP با دیگر شخصیت های MBTI

1399/10/27 5:18 PM - 3 سال قبل


به طور کلی سازگاری تیپ شخصیتی INTP با دیگر تیپ های شخصیتی در تست MBTI خوب است. تیپ شخصیتی INTP به دلیل درونگرا بودنش بسیار ساکت است و بسیار مستقل عمل می‌کند. برای شخصیت INTP دقیق بودن بسیار مهم بوده، بسیار کنجکاو است. از نظر شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی توان بالایی در حل مسئله دارد. ظاهری بسیار آرام و ساکت دارد. 

تیپ شخصیتی INTP تحلیلگر خوبی است و هر آنچه به نظرش مثبت می‌رسد، به دنبال توضیح منطقی آن می‌گردد. این تیپ شخصیتی نیز فقط تحت تاثیر حرف منطقی متقاعد می‌شوند. اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید. 

تیپ شخصیتی INTP علاقمند به رشد و پرورش خود و دیگران است. از نظر شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی نه تنها برای ارتقاء رشد و پروش خود کوشا است، بلکه سعی می‌کند به دیگران هم این امکان را بدهد تا رشد کنند.

لینک شرکت در تست MBTI

تیپ شخصیتی
در صد سازگاری
نوع
ارزشها
پویایی
ارتباط

INTP-ISTP
50
Easygoing
آسانگیر
Intellectual
عقلانیت
Buddy
رفیق
Speculative
نظری

INTP-ISFP
45
Constructive
سازنده
Law
قانون
Ally
متحد
Scattered
پراکنده

INTP-INTP
97
Co-Hero
هم رزم
Law
قانون
Rival
رقیب
Examplifying
مثال زدنی

INTP-ESFP
40
Pusher
فروشنده
Humanitarian
انسانیت
Buddy
رفیق
Introspective
درون نگر

INTP-ESTP
60
Supervisor
سرپرست
Creative
خلاقیت
Ally
متحد
Critical
نقادانه

INTP-ESTJ
85
Inspirator
الهام بخش
Innovation
نوآوری
Colleague
همکار
Inquisitive
کنجکاو

INTP-ESFJ
80
Challenger
چالشی
Sporty
ورزشی
Colleague
همکار
Loyal
وفادار

INTP-ENTP
70
Teacher
آموزگار
Construction
ساخت گرا
Ally
متحد
Detailed
مشروح

INTP-ENTJ
100
Soulmate
همزاد
Entertaining
سرگرمی
Ally
متحد
Passionate
پرشور

INTP-ENFJ
95
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Buddy
رفیق
Interpersonal
درون فردی

INTP-INFJ
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Rival
رقیب
Defensive
دفاعی

INTP-INTJ
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Ally
متحد
Enthusiastic
مشتاق

INTP-ENFP
50
Constructive
سازنده
Law
قانون
Buddy
رفیق
Reductive
تقلیل دهنده
INTP-INFP
90
Supporter
حمایتگر
Creative
خلاقیت
Ally
متحد
Scattered
پراکنده

INTP-ISFJ
30
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Ally
متحد
Defensive
دفاعی

INTP-ISTJ
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Rival
رقیب
Concrete
واقعی

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با تیپ شخصیتی ISTP

تیپ شخصیتی INTP و تیپ شخصیتی ISTP اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 50 درصد سازگاری دارندکه جزو درصد های متوسط سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISTP و  تیپ INTP به صورت آسانگیر با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نظری است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTP

ارتباط تیپ شخصیتی INTP با تیپ شخصیتی ISFP

این دو تیپ شخصیتی MBTI اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط به پایین سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISFP و شخصیت INTP به صورت سازنده با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع پراکنده است. اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای شخصیت ISFP

سازگاری تیپ INTP با تیپ INTP

اگر دو طرف رابطه ای دارای تیپ INTP باشند، 97 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد در ارتباط با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط INTP ها به صورت هم رزم در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مثبت است.  

سازگاری تیپ شخصیتی INTP  با تیپ شخصیتی ESFP

تیپ شخصیتی INTP و تیپ شخصیتی ESFP اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 40 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط به پایین در سازگاری افراد در ارتباط با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFP و شخصیت INTP به صورت فروشنده با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع درون نگری است. اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFP

سازگاری شخصیت INTP با شخصیت ESTP

شخصیت INTP و شخصیت ESTP اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط به پایین سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTP و شخصیت INTP به صورت سرپرست در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نقادانه است و به دیگر مدام نقد وارد می کنند. اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTP

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با تیپ شخصیتی ESTJ

اگر شخصیت INTP و شخصیت ESTJ در کنار هم قرار بگیرند، 85 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESTJ و شخصیت INTP به صورت الهام بخش در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع کنجکاوانه است. به دلیل اینکه فقط نوع تصمیم گیری مشترکی دارند و در بقیه موارد با هم متفاوت هستند می‌توانند برای هم الهام بخشان خوبی باشند و یکدیگر را کشف کنند. اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTJ

سازگاری شخصیت INTP با شخصیت ESFJ

اگر تیپ شخصیتی INTP و تیپ شخصیتی ESFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 80 درصد سازگاری دارندکه جزو درصد های بالا در سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFJ و شخصیت INTP به صورت چالشی در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع وفادارانه است. اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFJ

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با تیپ شخصیتیENTP

اگر تیپ INTP و تیپ ENTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 70 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENTP و شخصیت INTP به صورت آموزگار در کنار هم قرار می گیرند و هر یک می خواهد چیزی را به دیگری بیاموزد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است. برنامه ریزی برای دنیایی بهتر از ارزشهای آن ها است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع وفادارانه است. اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای شخصیت ENTP

ارتباط تیپ شخصیتی INTP در سازگاری با تیپ شخصیت ENTJ

اگر تیپ شخصیتی INTP در رابطه با تیپ شخصیتی ENTJ قرار بگیرد، 100 درصد سازگاری دارند که جزو بالاترین درصد سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ENTJ و تیپ INTP به صورت همزاد در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع پرشور است و مدام از مصاحبت با هم لذت می برند. اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ ENTJ

سازگاری تیپ INTP با تیپ ENFJ

اگر تیپ INTP با تیپ ENFJ در رابطه با هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط به پایین سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ENFJ و تیپ INTP به صورت یار در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع درون فردی است. طوری که هر یک فضای مثبتی برای پروش و بروز خود را دارد. اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ ENFJ

سازگاری تیپ INTP در ارتباط با تیپ INFJ

تیپ INTP و تیپ INFJ اگر در کنار هم قرار بگیرند، 95 درصد سازگاری دارند که جزو درصدهای بالا در سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ INFJ و تیپ INTP به صورت پیروی در کنار هم قرار می گیرند. در این نوع ارتباط هر یک سعی در الگو گرفتن از دیگری را دارد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دفاعی است. چون از نظر تصمیم گیری با هم کاملا متفاوت هستند. اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی INFJ

رابطه تیپ شخصیتی INTP با تیپ شخصیتی INTJ

تیپ شخصیتی INTP و تیپ شخصیتی INTJ اگر در رابطه ای کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط به بالا در سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت INTJ و شخصیت INTP به صورت منتورینگ در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مشتاقانه است. اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی INTJ

تیپ شخصیتی INTP در ارتباط با تیپ شخصیتی ENFP

این دو تیپ شخصیتی تست MBTI اگر در کنار هم قرار بگیرند، 50 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط به پایین سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFP و شخصیت INTP به صورت سازنده در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تقلیل دهنده است و به دیگر مدام نقد وارد می کنند و سعی در برتر نشان دادن خود به دیگری را دارند. اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ENFP

ارتباط تیپ شخصیتی INTP با تیپ شخصیتیINFP

این دو تیپ شخصیتی تست MBTI اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 90 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالای سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت INFP و شخصیت INTP به صورت حمایتگرانه در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع پراکنده است. این دو گاهی با هم اشتراکات زیادی دارند و گاهی دیدگاه های بسیار دوری نسبت به یکدیگر دارند. اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای شخصیت INFP

رابطه شخصیت INTP با شخصیت ISFJ

اگر تیپ شخصیتی INTP با تیپ شخصیتی ISFJ در رابطه ای کنار هم قرار بگیرند، 30 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط به پایین سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISFJ و شخصیت INTP به صورت انتقادی در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دفاعی است و به دیگر مدام نقد وارد می کنند و به حالت دفاعی با طرف مقابل ارتباط می گیرند. اطلاعات بیشتر در مورد تیپ ISFJ

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با تیپ شخصیتی ISTJ

این دو تیپ شخصیتی تست MBTI اگر در کنار هم قرار بگیرند، 35 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط به پایین سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTJ و شخصیت INTP به صورت وابسته در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع واقعی است. چون در نوع تصمیم گیری به یکدیگر شبیه هستند می توانند واقعیت های موجود را با هم مورد بررسی قرار دهند ولی مشکل اینجا است که اگر به تصمیمی برسند آن را غیر قابل تغییر میدانند و از طرف دیگر انتظار دارند آن را بپذیرد. اطلاعات بیشتر در مورد شخصیت ISTJ


انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTImbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.