سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با دیگر شخصیت های MBTI

1399/10/29 12:19 PM - 3 سال قبل


سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با دیگر تیپ های شخصیتی کمی دچار چالش است. گاهی این سازگاری در حد بسیار بالا است و گاهی این تیپ سازگاری کمی با طرف مقابل دارد. تیپ شخصیتی ISTJ بسیار درونگرا ، اما در عین حال سخت کوش و جدی‌ است. تیپ شخصیتی ISTJ بسیار مسئولیت پذیر، با ثبات و قابل اعتماد است. شخصیت ISTJ به حرفش پایبند می‌ماند و از آنجا که از نظر شخصیت شناسی درونگرا است، ارتباط کلامی زیادی با کسی ندارد. تیپ شخصیتی ISTJ بسیار دقیق و منظم است. هنگامی که روی یک موضوع متمرکز می‌شود به سختی می‌توان او را از موضوع جدا کرد. اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید.

منطقی بودن یکی از اصول اولیه‌ی تصمیم گیری شخصیت ISTJ است. اگر به نتیجه‌ای برسد، معمولاً برگرداندن او از موضعش، کاری نشدنی خواهد بود. تیپ شخصیتی ISTJ به قوانین احترام می‌گذارد و انتظار دارد دیگران هم همین کار را انجام دهند. اگر عصبانی شود، جوش و خروش زیادی خواهد داشت اما به ندرت تندخویی خود را بروز می‌دهد.

لینک شرکت در تست MBTI

تیپ شخصیتی
در صد سازگاری
نوع
ارزشها
پویایی
ارتباط
ISTJ-ISTJ
97
Co-Hero
هم رزم
Law
قانون
Rival
رقیب
Rational
منطقی
ISTJ-INFJ
45
Constructive
سازنده
Intellectual
عقلانیت
Rival
رقیب
Abstract
انتزاعی
ISTJ-INTJ
50
Easygoing
آسانگیر
Intellectual
عقلانیت
Ally
متحد
Passionate
پرشور
ISTJ-ENTJ
60
Supervisor
سرپرست
Creative
خلاقیت
Ally
متحد
Calm
آرام
ISTJ-ENFJ
40
Pusher
فروشنده
Humanitarian
انسانیت
Colleague
همکار
Zen
شهودی
ISTJ-ENFP
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Ally
متحد
Sympathetic
دلسوز
ISTJ-ENTP
85
Inspirator
الهام بخش
Innovation
نوآوری
Ally
متحد
Precise
دقیق
ISTJ-INTP
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Rival
رقیب
Concrete
واقعی
ISTJ-INFP
30
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Ally
متحد
Enthusiastic
مشتاق
ISTJ-ISFJ
90
Supporter
حمایتگر
Creative
خلاقیت
Ally
متحد
Passionate
پرشور
ISTJ-ISTP
75
Mentor
منتور
Humanitarian
انسانیت
Colleague
همکار
Authentic
اعتماد
ISTJ-ISFP
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Buddy
رفیق
Charming
جذاب
ISTJ-ESTJ
70
Teacher
آموزگار
Construction
ساخت گرا
Buddy
رفیق
Reductive
تقلیل دهنده
ISTJ-ESFJ
55
Coach
مربی
Political
سیاست
Ally
متحد
Detailed
مشروح
ISTJ-ESFP
95
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Ally
متحد
Caring
حمایتی
ISTJ-ESTP
100
Soulmate
همزاد
Entertaining
سرگرمی
Ally
متحد
Scattered
پراکنده
ISTJ-ISTP
90
Supporter
حمایتگر
Creative
خلاقیت
Ally
متحد
Passionate
پرشور
ISTJ-ISFP
65
Sidekick
پیروی
Sporty
ورزشی
Buddy
رفیق
Loyal
وفادار


سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی ISTJ

اگر دو نفر با تیپ شخصیتی ISTJ در کنار هم قرار بگیرند، 97 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط این افراد به صورت هم رزم در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع منطقی است. یعنی ارتباط موثر آن ها زمانی شکل می گیرد که به صورت منطقی این ارتباط قابل توجیه باشد. 

ارتباط تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی INFJ

اگر تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی INFJ در کنار هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISTJ و تیپ INFJ به صورت سازنده با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در تصحیح طرف مقابل و درست کردن او دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع انتزاعی است. اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ INFJ

رابطه تیپ ISTJ در سازگاری با تیپ INTJ

اگر تیپ شخصیتی ISTJ در ارتباط با تیپ شخصیتی INTJ در کنار هم قرار بگیرند، 50 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISTJ  و تیپ INTJ به صورت آسان گیر با هم برخورد می کنند. یعنی در ارتباط با یکدیگر خنثی عمل می کنند و کاری به هم ندارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با متحد شدن با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع پرشور است. اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ INTJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی ENTJ

این دو تیپ شخصیتی تست MBTI اگر در کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTJ  و شخصیت ENTJ به صورت سرپرست با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با متحد شدن با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آرام است. شناخت بیشتر از ویژگیهای شخصیتی تیپ ENTJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی ENFJ

اگر تیپ شخصیتی ISTJ در رابطه با تیپ شخصیتی ENFJ قرار بگیرند، 40 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین افراد با یکدیگر است. 

در این نوع ارتباط تیپ ISTJ  و تیپ ENFJ به صورت فروشنده با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در غالب کردن ایده خود به دیگری را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع شهودی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای شخصیتی تیپ ENFJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی ENFP

اگر  تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی ENFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط به بالا در رابطه افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISTJ و تیپ ENFP به صورت منتورینگ با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در راهنمایی طرف مقابل دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دلسوزی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای شخصیتی تیپ ENFP

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی ENTP

اگر تیپ ISTJ و تیپ ENTP در رابطه ای کنار هم قرار بگیرند، 85 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در رابطه افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTJ  و شخصیت ENTP به صورت الهام بخش با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در تصحیح طرف مقابل به صورت غیر مستقیم دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دقیق است. یعنی به صورت مشخص و دقیق انتظارات و خواسته های خود را از طرف مقابل می خواهند. شناخت بیشتر از ویژگیهای شخصیتی تیپ ENTP

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی INTP

این دو تیپ شخصیتی تست MBTI اگر در رابطه ای کنار هم قرار بگیرند، 35 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در رابطه افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTJ و شخصیت INTP به صورت وابسته با هم ارتباط می گیرند. یعنی در اختلافات سعی در شانه خالی کردن خود از مسئولیت دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع سخت و واقعی است. یعنی بر سر مواضع خود می مانند و کوتاه نمی آیند. شناخت بیشتر از ویژگیهای شخصیتی تیپ INTP

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی INFP

اگر شخصیت ISTJ و شخصیت INFP در کنار هم قرار بگیرند، 30 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در رابطه افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط ISTJ و INFP به صورت انتقادی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در تصحیح طرف مقابل و درست کردن او دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با متحد شدن با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع علاقه مندی است. یعنی به دلیل اختلافات زیادی که از نظر شخصیتی با هم دارند خود به خود به هم جذب می‌شوند. شناخت بیشتر از ویژگیهای شخصیتی تیپ INFP

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی ISFJ

اگر تیپ ISTJ و تیپ ISFJ در کنار هم قرار بگیرند، 90 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در رابطه افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTJ و شخصیت ISFJ به صورت حمایت گر با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت از طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با متحد شدن با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع پرشور است. شناخت بیشتر از ویژگیهای شخصیتی تیپ ISFJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی ISTP

اگر فردی با شخصیت ISTJ در رابطه با فردی با شخصیت ISTP قرار بگیرد، 75 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط به بالا در رابطه افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTJ و شخصیت ISTP به صورت منتور با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در راهنمایی از طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع اعتماد است. شناخت بیشتر از ویژگیهای شخصیتی تیپ ISTP

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی ISFP

اگر فردی با شخصیت ISTJ در رابطه با فردی با شخصیت ISFP قرار بگیرد، 65 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTJ و شخصیت ISFP به صورت پیروی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در پیروی از طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفیق شدن با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع جذاب است. شناخت بیشتر از ویژگیهای شخصیتی تیپ ISFP

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی ESTJ

اگر فردی با شخصیت ISTJ در رابطه با فردی با شخصیت ESTJ  قرار بگیرد، 70 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط به بالا در رابطه افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTJ و شخصیت ESTJ به صورت آموزگار با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در آموزش از طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرا است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفیق شدن با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تقلیل دهنده است. یعنی از طریق کاهش اختلافات سعی در ارتباط موثر با یکدیگر دارند. شناخت بیشتر از ویژگیهای شخصیتی تیپ ESTJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی ESFJ

اگر فردی با شخصیت ISTJ در رابطه با فردی با شخصیت ESFJ قرار بگیرد، 55 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در رابطه افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTJ و شخصیت ESFJ به صورت مربی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در آموزش طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با متحد شدن با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع جزئی نگری است. شناخت بیشتر از ویژگیهای شخصیتی تیپ ESFJ

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی ESFP

اگر فردی با شخصیت ISTJ در رابطه با فردی با شخصیت ESFP قرار بگیرد، 95 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در رابطه افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTJ و شخصیت ESFP به صورت یار با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در همیاری به یکدیگر را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با متحد شدن با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع حمایتی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای شخصیتی تیپ ESFP

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با تیپ شخصیتی ESTP

اگر فردی با شخصیت ISTJ در رابطه ای با فردی با شخصیت ISFP قرار بگیرد، 100 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در رابطه افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISTJ و تیپ ESTP به صورت همزاد با هم هستند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با متحد شدن با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع پراکنده است. یعنی در موضوعات مختلف سعی در حل و یاری همدیگر دارند. شناخت بیشتر از ویژگیهای شخصیتی تیپ ESTP


انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTImbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.