سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با دیگر شخصیت های MBTI

1399/11/06 3:45 PM - 3 سال قبل


سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با دیگر تیپ های شخصیتی در تست MBTI هنگامی وارد چالش میشود که طرف مقابل آرمانگرا باشد. همانطور که در زیر مشاهده خواهید کرد سازگاری این تیپ شخصیتی با مشرب آرمانگرایان بسیار کم است. تیپ شخصیتی ESFP بسیار خوش صحبت و جذاب است. شخصیت ESFP برای روابط خود اهمیت زیادی قائل است و به همین جهت بدون هیچ انتظاری بسیار دست و دلباز است. شخصیت ESFP در محیط کار بسیار فعال و پر انرژی است و به محیط‌ های پر انرژی علاقه زیادی دارد. اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید. 

از نظر شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی در انجام امور معمولاً بسیار خونسرد است و در آخرین لحظات کار به اتمام می‌رساند. تیپ شخصیتی ESFP زندگی را به صورت فرصتی برای لذت بردن می بیند و زیاد به خود و اطرافیانش سخت نمی گیرد. اطرافیان این تیپ‌ شخصیتی معمولاٌ از همنشینی با او بسیار لذت می‌برند. همدلی و همراهی تیپ شخصیتی ESFP بیشتر در جهت حمایت از دیگران است.

تیپ شخصیتی
در صد سازگاری
نوع
ارزشها
پویایی
ارتباط
ESFP-ESTP
90
Supporter
حمایتگر
Creative
خلاقیت
Buddy
رفیق
Interpersonal
درون فردی
ESFP-ISTP
55
Coach
مربی
Political
سیاست
Rival
رقیب
Concrete
واقعی
ESFP-ESFP
97
Co-Hero
هم رزم
Political
سیاست
Colleague
همکار
Natural
طبیعی
ESFP-ESFJ
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Buddy
رفیق
Charming
جذاب
ESFP-ENTJ
30
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Buddy
رفیق
Charming
جذاب
ESFP-ENFJ
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Ally
متحد
Detailed
مشروح
ESFP-ISFP
70
Teacher
آموزگار
Construction
ساخت گرا
Buddy
رفیق
Demonstrative
نمایشی
ESFP-ISTJ
95
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Ally
متحد
Caring
حمایتی
ESFP-INFJ
85
Inspirator
الهام بخش
Idealistic
ایده آل گرایی
Rival
رقیب
Abstract
انتزاعی
ESFP-INTJ
80
Challenger
چالشی
Sporty
ورزشی
Buddy
رفیق
Loyal
وفادار
ESFP-ENFP
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Buddy
رفیق
Demonstrative
نمایشی
ESFP-ENTP
45
Constructive
سازنده
Intellectual
عقلانیت
Rival
رقیب
Abstract
انتزاعی
ESFP-INTP
40
Pusher
فروشنده
Humanitarian
انسانیت
Buddy
رفیق
Introspective
درون نگر
ESFP-INFP
40
Pusher
فشاری
Humanitarian
انسانیت
Colleague
همکار
Natural
طبیعی
ESFP-ISFJ
100
Soulmate
همزاد
Entertaining
سرگرمی
Colleague
همکار
Examplifying
مثال زدنی
ESFP ESTJ
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Colleague
همکار
Authentic
اعتماد


ارتباط تیپ شخصیتی ESFP با تیپ شخصیتی ESTP

اگر تیپ ESFP با تیپ ESTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 90 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ شخصیتی ESFP با تیپ شخصیتی ESTP به صورت حمایتگر در کنار هم قرار می گیرند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع درون فردی است.

به شما پیشنهاد می کنیم برای  شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTP این مطلب را بخوانید.

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با تیپ شخصیتی ISTP

اگر تیپ ESFP با تیپ ISTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 55 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ شخصیتی ESFP در ارتباط با تیپ شخصیتی ISTP به صورت مربی با هم برخورد می کنند. یعنی اگر اختلافی داشته باشند نیز با مربیگری سعی در رفع آن دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر رشد کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع واقعی است. یعنی ارتباط موثر آن ها بر اساس آنچه در واقعیت قابل لمس باشد و مادی باشد شکل می گیرد. 

شاید مایل به شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTP باشید پس مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با تیپ شخصیتی ESFP

اگر تیپ ESFP با هم تیپی خود یعنی یک ESFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 97 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ شخصیتی ESFP هم تیپ خود به صورت هم رزم در کنار هم قرار می‌ گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع طبیعی است. 

پیشنهاد می کنیم برای شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFP این مطلب را نیز مطالعه کنید.

ارتباط تیپ شخصیتی ESFP با تیپ شخصیتی ESFJ

اگر تیپ ESFP با تیپ ESFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFP در کنار شخصیت ESFJ، به صورت منتور در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رفاقت داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع جذاب است.

بهتر است برای شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFJ اقدام کنید.

سازگاری شخصیت ESFP با شخصیت ENTJ

اگر تیپ ESFP  با تیپ ENTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 30 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFP در کنار شخصیت ENTJ، به صورت انتقادی در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد انتقاد از دیگری است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رفاقت داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع جذاب است.

پیشنهاد ما به شما این است که برای شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTJ حتما این مقاله را بخوانید.

سازگاری تیپ ESFP با تیپ ENFJ

اگر تیپ ESFP با تیپ ENFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 35 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFP در کنار شخصیت ENFJ، به صورت وابسته در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم اتحاد داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مشروح است. 

همچنین برای شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENFJ به این مقاله رجوع کنید.

ارتباط تیپ شخصیتی ESFP با تیپ شخصیتی ISFP

اگر تیپ ESFP با تیپ ISFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 70 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFP در ارتباط با شخصیت ISFP به صورت آموزگار در کنار هم قرار می گیرند. یعنی در اختلافات سعی در آموزش طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با دوستی با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نمایشی است.

اگر مایل به شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISFP هستید لطفا این مقاله را بخوانید.

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با تیپ شخصیتی ISTJ

اگر تیپ ESFP با تیپ ISTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 95 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFP در ارتباط با شخصیت ISTJ به صورت یار با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در همیاری به یکدیگر را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با متحد شدن با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع حمایتی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTJ

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با تیپ شخصیتی INFJ

اگر تیپ ESFP با تیپ INFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 85 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFP در ارتباط با شخصیت INFJ به صورت الهام بخش با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع انتزاعی است.

جهت شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INFJ این مقاله را از دست ندهید.

ارتباط تیپ ESFP با تیپ INTJ

اگر تیپ ESFP با تیپ INTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 80 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است

در این نوع ارتباط شخصیت ESFP در کنار شخصیت INTJ، به صورت چالشی در کنار هم قرار می گیرند و هر یک می خواهد قدرت سرپرستی خود را به نمایش بگذارد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزش است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید با هم به عنوان رفیق برخورد کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع وفاداری است.

بدیهی است که برای شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INTJ به خواندن این این مقاله نیاز پیدا می کنید.

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با تیپ شخصیتیENFP

اگر تیپ ESFP با تیپ ENFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 65 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFP در کنار شخصیت ENFP  به صورت پیروی در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رفاقت کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نمایشی است.

همچنین برای شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENFP مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با تیپ شخصیت ENTP

اگر تیپ ESFP با تیپ ENTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFP در کنار شخصیت ENTP به صورت سازنده در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رقابت کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع انتزاعی است. 

همچنین شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTP به شما کمک می کند تا اطلاعات بیشتری در این باره به دست آورید.

ارتباط شخصیت ESFP با شخصیت INTP

اگر تیپ ESFP با تیپ INTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 40 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFP در ارتباط با شخصیت INTP به صورت فروشنده با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در غالب کردن ایده خود به دیگری را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع درون نگری است.

اگر شما هم مایل به شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INTP هستید این مطلب را حتما بخوانید.

ارتباط تیپ شخصیتی ESFP با تیپ شخصیتی INFP

اگر تیپ ESFP با تیپ INFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFP در کنار شخصیت INFP به صورت فشار آوردن به طرف مقابل که در برطبق الگوی او رفتار کند انجام می شود.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع طبیعی است.

برای مطالعه مطلب شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INFP وقت بگذارید.

سازگاری شخصیت ESFP با شخصیت ISFJ

اگر تیپ ESFP با تیپ ISFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 100 درصد سازگاری دارند که بالاترین سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ شخصیتی ESFP با تیپ شخصیتی ISFJ به صورت همزاد در کنار هم قرار می گیرند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مثال زدنی است. 

همچنین برای شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISFJ این مطلب را خوب بخوانید.

سازگاری شخصیت ESFP با شخصیت ESTJ

اگر تیپ ESFP با تیپ ESTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 65 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ESFP در ارتباط با شخصیت ESTJ به صورت پیروی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در پیروی طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع اعتماد است. 

همچنین پیشنهاد می کنیم برای شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTJ خواندن این مطلب را نیز از دست ندهید.

انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTI


mbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.