سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با دیگر شخصیت های MBTI

1399/10/30 10:57 AM - 3 سال قبل


سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با دیگر تیپ های شخصیتی در تست MBTI بسیار پیچیده است. همان طور که در ادامه ارتباط تیپ INFJ با دیگر تیپ های شخصیتی توضیح داده شده است در اکثر مواقع این تیپ شخصیتی از طریق رقابت سعی در ارتباط برقرار کردن با افراد را دارد. 

تیپ شخصیتی INFJ مهربان است و ازنظر شخصیت شناسی دارای پیچیدگی‌های شخصیتی زیادی است. تیپ شخصیتی INFJ به دلیل شهودی بودن، دارای قوه ی تخیل قوی است و به الهامات خود وابسته است. شخصیت INFJ بیشتر اوقات، در موقعیت های مختلف به عمق مسائل توجه دارد و معانی و تعابیر عمیق تر را می بیند. کمالگرایی تیپ شخصیتی INFJ باعث شده تا رهبری مجاب کننده و کاریزماتیک باشد. از نظر شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی خواهان این است که از او قدردانی شود، ولی دوست ندارد توجه دیگران را به خود جلب کند. اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید. 

از دیگر صفات تیپ شخصیتی INFJ می توان به مستقل بودن و متفکر بودن این تیپ شخصیتی اشاره کرد. تیپ شخصیتی INFJ برای استنباط‌ های خود ارزش زیادی قائل است، حتی اگر مورد تایید دیگران نباشد. به سبب همین پندارها شخصیت INFJ کمی لجوج به نظر می آید.

لینک شرکت در تست MBTI

تیپ شخصیتی
در صد سازگاری
نوع
ارزشها
پویایی
ارتباط
INFJ-ISTP
30
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Buddy
رفیق
Introspective
درون نگر
INFJ-ISTJ
45
Constructive
سازنده
Intellectual
عقلانیت
Rival
رقیب
Abstract
انتزاعی
INFJ-ISFP
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Rival
رقیب
Educational
آموزشی
INFJ-ISFJ
50
Easygoing
آسانگیر
Innovation
نوآوری
Rival
رقیب
Abstract
انتزاعی
INFJ-INTP
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Rival
رقیب
Defensive
دفاعی
INFJ-INTJ
90
Supporter
حمایتگر
Construction
ساخت گرا
Rival
رقیب
Concrete
واقعی
INFJ-INFP
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Ally
متحد
Philosophical
فلسفی
INFJ-INFJ
97
Co-Hero
هم رزم
Law
قانون
Colleague
همکار
Inquisitive
کنجکاو
INFJ-ESTP
80
Challenger
چالشی
Political
سیاست
Ally
متحد
Active
فعال
INFJ-ESTJ
40
Pusher
فروشنده
Humanitarian
انسانیت
Ally
متحد
Sympathetic
دلسوز
INFJ-ESFP
85
Inspirator
الهام بخش
Idealistic
ایده آل گرایی
Rival
رقیب
Abstract
انتزاعی
INFJ-ESFJ
60
Supervisor
سرپرست
Creative
خلاقیت
Colleague
همکار
Inquisitive
کنجکاو
INFJ-ENTP
95
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Rival
رقیب
Empathetic
همدلانه
INFJ-ENTJ
55
Coach
مربی
Political
سیاست
Buddy
رفیق
Interpersonal
درون فردی
INFJ-ENFP
100
Soulmate
همزاد
Entertaining
سرگرمی
Buddy
رفیق
Reductive
تقلیل دهنده
INFJ-ENFJ
70
Teacher
آموزگار
Construction
ساخت گرا
Rival
رقیب
Rational
منطقی


سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با تیپ شخصیتی ISTP

تیپ شخصیتی INFJ و تیپ شخصیتی ISTP اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، فقط 30 درصد سازگاری دارند که جزو کمترین درصدهای سازگاری در ارتباطات است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTP و شخصیت INFJ به صورت انتقادی با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است، زیرا باید هر کدام به نیازهای دیگری توجه خاص داشته باشد.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آرام و درون نگری است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTP

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با تیپ شخصیتی ISTJ

تیپ شخصیتی INFJ و تیپ شخصیتی ISTJ اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTJ و شخصیت INFJ به صورت سازنده با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در تصحیح طرف مقابل و درست کردن او دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع انتزاعی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTJ

ارتباط و سازگاری تیپ INFJ با تیپ شخصیتی ISFP

تیپ شخصیتی INFJ و تیپ شخصیتی ISFP اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 35 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISFP و شخصیت INFJ به صورت وابسته با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در شانه خالی کردن مسئولیت دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آموزشی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISFP

ارتباط و سازگاری تیپ شخصیتی INFJ  با تیپ شخصیتی ISFJ

تیپ شخصیتی INFJ و تیپ شخصیتی ISFJ اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 50 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ISFJ و تیپ INFJ به صورت سازنده با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در تصحیح طرف مقابل و درست کردن او دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع انتزاعی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ISFJ

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با تیپ شخصیتی INTP

تیپ شخصیتی INFJ و تیپ شخصیتی INTP اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 65 درصد سازگاری دارندکه جزو سازگاری متوسط افراد با یکدیگر است

در این نوع ارتباط تیپ INTP  و تیپ INFJ به صورت پیروی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در پیروی از طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دفاعی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INTP

ارتباط تیپ شخصیتی INFJ با تیپ شخصیتی INTJ

تیپ شخصیتی INFJ و تیپ شخصیتی INTJ اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 90 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ INTJ و تیپ INFJ به صورت حمایتگر با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت از طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع واقعی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INTJ

ارتباط و سازگاری تیپ INFJ با تیپ شخصیتی INFP

تیپ شخصیتی INFJ و تیپ شخصیتی INFP اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در ارتباط با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ INFP و تیپ INFJ به صورت منتورینگ با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در مربیگری برای طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع فلسفی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INFP

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با یک INFJ

اگر دو تیپ شخصیتی INFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 97 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در ارتباط با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط دو تیپ INFJ به صورت هم رزم با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع کنجکاوی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی INFJ

ارتباط و سازگاری تیپ INFJ با ESTP

تیپ شخصیتی INFJ و تیپ شخصیتی ESTP اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 80 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ESTP و تیپ INFJ به صورت چالشی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حل موضوع را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع فعال است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTP

سازگاری تیپ INFJ  با تیپ شخصیتی ESTJ

تیپ شخصیتی INFJ و تیپ شخصیتی ESTJ اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 40 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ESTJ و تیپ INFJ به صورت فروشنده با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در فشار به طرف مقابل و درست کردن او دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با اتحاد با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع دلسوزی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTJ

ارتباط تیپ شخصیتی INFJ با تیپ شخصیتی ESFP

تیپ شخصیتی INFJ و تیپ شخصیتی ESFP اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 85 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ESFP و تیپ INFJ به صورت الهام بخش با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع انتزاعی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFP

ارتباط تیپ شخصیتی INFJ با تیپ شخصیتی ESFJ

تیپ شخصیتی INFJ و تیپ شخصیتی ESFJ اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ESFJ و تیپ INFJ به صورت سرپرست با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در تصحیح طرف مقابل و درست کردن او دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع کنجکاوی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFJ

ارتباط تیپ شخصیتی INFJ با تیپ شخصیتی ENTP

تیپ شخصیتی INFJ و تیپ شخصیتی ENTP اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 95 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط ENTP  و INFJ به صورت یار با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در یاری رساندن به طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع همدلانه است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTP

ارتباط تیپ شخصیتی INFJ با تیپ شخصیتی ENTJ

تیپ شخصیتی INFJ و تیپ شخصیتی ENTJ اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 55 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENTJ و شخصیت INFJ به صورت مربی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در آموزش به طرف مقابل و درست کردن او دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع ارتباط درون فردی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTJ

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با تیپ شخصیتی ENFP

تیپ شخصیتی INFJ و تیپ شخصیتی ENFP اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 100 درصد سازگاری دارند که بالاترین سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط تیپ ENFP و تیپ INFJ به صورت همزاد با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تقلیل دهنده است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENFP

ارتباط تیپ شخصیتی INFJ با تیپ شخصیتی ENFJ

تیپ شخصیتی INFJ و تیپ شخصیتی ENFJ اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 70 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ و شخصیت INFJ به صورت آموزگار با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در آموزش طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع منطقی است. شناخت بیشتر از ویژگیهای تیپ شخصیتی ENFJ


انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTImbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.