سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با دیگر شخصیت های MBTI

1399/11/14 12:28 PM - 2 سال قبل


سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با دیگر تیپ های شخصیتی در MBTI هنگامی وارد چالش میشود که طرف مقابل شهودی نباشد. همانطور که در زیر مشاهده خواهید کرد سازگاری این تیپ شخصیتی با برخی از تیپ های حسی و تجربه گرا بسیار کم است.

برونگرایی و ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ با مردم باعث می‌شود که در انگیزه دادن و متقاعد کردن دیگران از مهارت زیادی برخوردار باشد. تیپ شخصیتی ENFJ در اجتماع معمولاً دارای شهرت و کاریزمای فراوان است.

شخصیت ENFJ مهارتی استثنایی در برقراری ارتباطات شخصی و جمعی دارد و از سویی روابط‌ را جدی می‌گیرد و برای مردم و رابطه با آنها بیشترین اهمیت را قائل است. اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید. 

شخصیت ENFJ در عین حال که بسیار منتقد رفتار و برخورد خود با دیگران است و ممکن است خود را زیاد سرزنش کند، معمولاً کسی را مورد انتقاد قرار نمی‌دهد تا احساسات او جریحه‌ دار نشود. این طرز برخورد، او را به شخصی خوش برخورد، گرم و صمیمی تبدیل می‌کند.

تیپ شخصیتی
در صد سازگاری
نوع
ارزشها
پویایی
ارتباط
ENFJ-ESTJ
45
Constructive
سازنده
Intellectual
عقلانیت
Colleague
همکار
Argumentative
استدلالی
ENFJ-ESFJ
50
Easygoing
آسانگیر
Innovation
نوآوری
Buddy
رفیق
Analogical
تشبیهی
ENFJ-ENTP
65
Sidekick
پیروی
Entertaining
سرگرمی
Ally
متحد
Critical
نقادانه
ENFJ-ENTJ
90
Supporter
حمایتگر
Construction
ساخت گرا
Ally
متحد
Active
فعال
ENFJ-ENFJ
97
Co-Hero
هم رزم
Law
قانون
Colleague
همکار
Inductive
القایی
ENFJ-ISFP
85
Inspirator
الهام بخش
Innovation
نوآوری
Buddy
رفیق
Speculative
نظری
ENFJ-ISTJ
40
Pusher
فروشنده
Humanitarian
انسانیت
Colleague
همکار
Zen
شهودی
ENFJ-INFJ
70
Teacher
آموزگار
Construction
ساخت گرا
Rival
رقیب
Rational
منطقی
ENFJ-INTJ
55
Coach
مربی
Political
سیاست
Colleague
همکار
Loyal
وفادار
ENFJ-ENFP
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Buddy
رفیق
Introspective
درون نگر
ENFJ-INTP
95
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Buddy
رفیق
Interpersonal
درون فردی
ENFJ-INFP
100
Soulmate
همزاد
Entertaining
سرگرمی
Rival
رقیب
Restrained
مهار
ENFJ-ISFJ
60
Supervisor
سرپرست
Creative
خلاقیت
Rival
رقیب
Examplifying
مثال ردنی
ENFJ-ESFP
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Ally
متحد
Detailed
مشروح
ENFJ-ESTP
30
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Colleague
همکار
Inquisitive
کنجکاو
ENFJ-ISTP
80
Challenger
چالشی
Creative
خلاقیت
Rival
رقیب
Educational
آموزشی


ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت ESTJ

اگر تیپ شخصیتی ENFJ با تیپ شخصیتی ESTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در ارتباط با شخصیت ESTJ به صورت سازنده  با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در حمایت طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استدلالی است.

ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت ESFJ

اگر تیپ ENFJ با تیپ ESFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 50 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در کنار شخصیت ESFJ به صورت آسان گیر با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین رابطه کاری به کار طرف مقابل ندارد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر با هم هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تشبیهی است.

ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت ENTP

اگر تیپ شخصیتی ENFJ با تیپ شخصیتی ENTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 65 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در ارتباط یا شخصیت ENTP به صورت پیروی با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق اتحاد در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نقادانه است.

ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت ENTJ

اگر تیپ شخصیتی ENFJ با تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 90 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در کنار شخصیت ENTJ به صورت حمایتگر در کنار هم قرار می گیرند و برای ارتباط موثر تر از هم حمایت می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است.  یعنی هر دو طرف میل به داشتن هدفی مشخص و داشتن برنامه برای رسیدن به آن را دارند.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید با هم اتحاد داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع فعال است. بدین معنی که هر دو طرف در موضوعات و حل آن ها بسیار شفاف و صریح هستند.

خواندن این این مقاله را نیز از دست ندهید: فهرست افراد مشهور با تیپ شخصیتی ENFJ

ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت ENFJ

اگر شخصیت ENFJ با تیپ  شبیه به خودش اگر در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 97 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالای در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در ارتباط با شخصیت ENFJ  به صورت هم رزم با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در جنگیدن در کنار طرف مقابل را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع القایی است.

ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت ISFP

اگر تیپ شخصیتی ENFJ با تیپ شخصیتی ISFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 85 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در کنار شخصیت ISFP به صورت الهام بخش با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر با هم هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نظری است.

ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت ISTJ

اگر تیپ شخصیتی ENFJ با تیپ شخصیتی ISTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 40 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در کنار شخصیت ISTJ به صورت فروشنده با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در غالب کردن ایده خود به دیگری را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع شهودی است.

ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت INFJ

اگر تیپ شخصیتی ENFJ با تیپ شخصیتی INFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 70 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در کنار شخصیت INFJ  به صورت آموزگار با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رقابت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع منطقی است.

ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت INTJ

اگر تیپ شخصیتی ENFJ با تیپ شخصیتی INTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 55 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در کنار شخصیت INTJ  به صورت مربی در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است. 

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع وفاداری است. بدین معنی که طرفین در ارتباط با هم وفادار بودن بسیار مهم است.

ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت ENFP

اگر تیپ شخصیتی ENFJ با تیپ شخصیتی ENFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در کنار شخصیت ENFP  به صورت منتورینگ در کنار هم قرار می گیرند. یعنی هر می خواهد در اختلافات طرف مقابل را راهنمایی پدرانه کند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رفاقت کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع درون نگری و شخصی است.

ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت INTP

اگر تیپ شخصیتی ENFJ با تیپ شخصیتی INTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در کنار شخصیت INTP به صورت یار در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع درون فردی است. طوری که هر یک فضای مثبتی برای پروش و بروز خود را دارد

ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت INFP

اگر تیپ شخصیتی  ENFJ با تیپ شخصیتی INFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 100 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در کنار شخصیت INFP به صورت همزاد در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم در رقابت باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مهار است.

ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت ISFJ

اگر تیپ شخصیتی ENFJ با تیپ شخصیتی ISFJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در کنار شخصیت ISFJ به صورت سرپرست در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم در رقابت باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مثال زدنی است.

ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت ESFP

اگر تیپ  ENFJ با تیپ ESFP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 35 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در کنار شخصیت ESFP، به صورت وابسته در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم اتحاد داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مشروح است.

ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت ESTP

اگر تیپ  ENFJبا تیپ ESTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 30 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری پایین در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در کنار شخصیت ESTP به صورت انتقادی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در انتقاد از هم را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع کنجکاو است.

ارتباط تیپ شخصیتی ENFJ در سازگاری با شخصیت ISTP

اگر تیپ ENFJ با تیپ ISTP در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 80 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری بالا در افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFJ در کنار شخصیت ISTP به صورت چالشی با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین می تواند چالش های زیادی را برای طرف مقابل به وجود بیاورد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند از طریق رقابت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آموزشی است. یعنی هر یک می تواند آموزگار خوبی برای طرف دیگر باشد.

انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTImbti (ام بی تی آی) خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.