سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با دیگر شخصیت های MBTI

1399/11/01 10:35 AM - 3 سال قبل


سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با دیگر تیپ های شخصیتی در MBTI بسیار حد و مرز خاصی دارد. همان طور که در ادامه مشاهده خواهید کرد، ارتباط تیپ ENTJ با دیگر تیپ های شخصیتی تست MBTI مخصوصا مشرب سنت گرایان بسیار کم و پایین است. 

تیپ شخصیتی ENTJ دوست دارد در بحث های روشنفکرانه شرکت کند و چالش ها را با کمال میل می پذیرد. شخصیت ENTJ دوست دارد در محیط کار مستقل بوده و رهبری گروه را به عهده بگیرد. می‌تواند مشکلات سازمان را به راحتی تشخیص دهد و راهکارهای نوآورانه ای در جهت بهبود اوضاع ارائه دهد. تیپ شخصیتی ENTJ دوست دارد محیط کاری اش مملو از افراد کارا و مسئولیت پذیر باشد. اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید از طریق این لینک در تست شخصیت شناسی MBTI شرکت کنید. 

از نظر شخصیت شناسی تیپ شخصیتی ENTJ دوست دارد تا امکانات بالقوه را به صورت بالفعل در بیاورد و دیگران را راهنمایی کند تا این مهم محقق شود. شخصیت ENTJ بسیار متفکر بوده و می تواند به راحتی برنامه ریزی‌ های کلان را انجام دهد. از نظر شخصیت شناسی تیپ شخصیتی ENTJ منطقی و تحلیلگر است و برای هر کاری به استدلال و منطق نیاز دارد. برای شخصیت ENTJ حقیقت و استدلال منطقی ، بسیار مهم است و فقط با آن قانع می‌شود.

لینک شرکت در تست MBTI


تیپ شخصیتی
در صد سازگاری
نوع
ارزشها
پویایی
ارتباط
ENTJ-ESTJ
50
Easygoing
آسانگیر
Intellectual
عقلانیت
Ally
متحد
Philosophical
فلسفی
ENTJ-ESFJ
45
Constructive
سازنده
Law
قانون
Buddy
رفیق
Speculative
نظری
ENTJ-ENTJ
97
Co-Hero
هم رزم
Law
قانون
Colleague
همکار
Deductive
استقرایی
ENTJ-ISFP
80
Challenger
چالشی
Sporty
ورزشی
Buddy
رفیق
Interpersonal
درون فردی
ENTJ-ISTJ
60
Supervisor
سرپرست
Creative
خلاقیت
Ally
متحد
Calm
آرام
ENTJ-INFJ
55
Coach
مربی
Political
سیاست
Buddy
رفیق
Interpersonal
درون فردی
ENTJ-INTJ
70
Teacher
آموزگار
Construction
ساخت گرا
Ally
متحد
Direct
مستقیم
ENTJ-ENFJ
90
Supporter
حمایتگر
Construction
ساخت گرا
Ally
متحد
Active
فعال
ENTJ-ENFP
45
Pusher
فروشنده
Humanitarian
انسانیت
Colleague
همکار
Loyal
وفادار
ENTJ-ENTP
75
Mentor
منتور
Idealistic
ایده آل گرایی
Rival
رقیب
Empathetic
همدلانه
ENTJ-INTP
100
Soulmate
همزاد
Entertaining
سرگرمی
Ally
متحد
Passionate
پرشور
INFP-ENTJ
95
Playmate
یار
Humanitarian
انسانیت
Buddy
رفیق
Historical
تاریخی
ENTJ-ISFJ
40
Pusher
فروشنده
Humanitarian
انسانیت
Rival
رقیب
Restrained
مهار
ENTJ-ESFP
30
Critic
انتقادی
Intellectual
عقلانیت
Buddy
رفیق
Charming
جذاب
ENTJ-ESTP
35
Anchor
وابسته
Sporty
ورزشی
Rival
رقیب
Concrete
واقعی
ENTJ-ISTP
85
Inspirator
الهام بخش
Innovation
نوآوری
Ally
متحد
Philosophical
فلسفی


سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با تیپ شخصیتی ESTJ

اگر تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای با تیپ شخصیتی ESTJ در کنار هم قرار بگیرند، 50 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENTJ و شخصیت ESTJ به صورت آسانگیر با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر با هم هدف مشترکی داشته باشند می توانند در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع فلسفی است. یعنی هر یک فلسفه وجودی طرف مقابل را درک می کند و به آن احترام می گذارد. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTJ

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با تیپ شخصیتی ESFJ

اگر تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای با تیپ شخصیتی ESFJ در کنار هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین در سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENTJ و شخصیت ESFJ به صورت سازنده با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین می تواند چیزهای زیادی از طرف مقابل بدون احساس تخریب و تحقیر بیاموزد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر با هم هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع نظری است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFJ

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با تیپ شخصیتی ENTJ

اگر دو تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای در کنار هم قرار بگیرند، 97 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط دو شخصیت ENTJ  به صورت هم رزم در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد قانون است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. اگر با هم هدف مشترکی داشته باشند می توانند با همکاری در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع استقرایی است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTJ

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ در ارتباط با ISFP

اگر تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای با تیپ شخصیتی ISFP در کنار هم قرار بگیرند، 80 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISFP و شخصیت ENTJ به صورت چالشی با هم برخورد می کنند. یعنی هر کدام از طرفین می تواند به صورت چالشی ارتباط را بهبود دهد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر با هم هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت در کنار هم باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع درون فردی است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ISFP

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ  با تیپ ISTJ

اگر تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای با تیپ شخصیتی ISTJ در کنار هم قرار بگیرند، 60 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط افراد با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ISTJ و شخصیت ENTJ به صورت سرپرست با هم برخورد می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد خلاقیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با متحد شدن با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع آرام است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTJ

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با تیپ شخصیتی INFJ

اگر تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای با تیپ شخصیتی INFJ در کنار هم قرار بگیرند، 55 درصد سازگاری دارند که جزو سازگاری متوسط افراد در رابطه با یکدیگر است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENTJ و شخصیت INFJ به صورت مربی با هم برخورد می کنند. یعنی در اختلافات سعی در آموزش به طرف مقابل و درست کردن او دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سیاست است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. اگر هدف مشترکی داشته باشند می توانند با رفاقت با یکدیگر آن را حل کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع ارتباط درون فردی است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی INFJ

سازگاری تیپ ENTJ در ارتباط با تیپ INTJ

اگر تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای با تیپ شخصیتی INTJ در کنار هم قرار بگیرند، 70 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های متوسط به بالا در سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت INTJ در کنار شخصیت ENTJ، به صورت آموزگار در کنار هم قرار می گیرند و هر یک برای دیگری حکم سرمشق بودن را دارد.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است.  یعنی هر دو طرف میل به داشتن هدفی مشخص و داشتن برنامه برای رسیدن به آن را دارند.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید با هم اتحاد داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مستقیم است. بدین معنی که هر دو طرف در موضوعات و حل آن ها بسیار شفاف و صریح هستند. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی INTJ

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ در ارتباط با تیپ ENFJ

اگر تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای با تیپ شخصیتی ENFJ در کنار هم قرار بگیرند، 90 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENTJ در کنار شخصیت ENFJ، به صورت حمایتگر در کنار هم قرار می گیرند و برای ارتباط موثر تر از هم حمایت می کنند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ساخت گرایی است.  یعنی هر دو طرف میل به داشتن هدفی مشخص و داشتن برنامه برای رسیدن به آن را دارند.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید با هم اتحاد داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع فعال است. بدین معنی که هر دو طرف در موضوعات و حل آن ها بسیار شفاف و صریح هستند. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ENFJ

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ در ارتباط با ENFP

اگر تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای با تیپ شخصیتی ENFP در کنار هم قرار بگیرند، 45 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENFP در کنار شخصیت ENTJ، به صورت فروشنده در کنار هم قرار می گیرند. یعنی در اختلافات سعی در غالب کردن ایده خود به دیگری را دارند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق همکاری حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم همکاری کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع وفاداری است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ENFP

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ در ارتباط با تیپ ENTP

اگر تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای با تیپ شخصیتی ENTP در کنار هم قرار بگیرند، 75 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENTP در کنار شخصیت ENTJ، به صورت منتور در کنار هم قرار می گیرند. یعنی در ارتباط موثر به صورت منتورینگ به هم یاری می رسانند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ایده آل گرایی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید با افراد رقابت کنند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع همدلانه است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTP

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ در ارتباط با تیپ شخصیتی INTP

اگر تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای با تیپ شخصیتی INTP در کنار هم قرار بگیرند، 100 درصد سازگاری دارند که بالاترین درصد سازگاری افراد در رابطه با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENTJ در کنار شخصیت INTP، به صورت همزاد در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد سرگرمی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم اتحاد داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع پرشور است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی INTP

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ در ارتباط با تیپ شخصیتی INFP

اگر تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای با تیپ شخصیتی INFP در کنار هم قرار بگیرند، 95 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت INFP در کنار شخصیت ENTJ، به صورت یار در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد یاری رساندن به فرد مقابل هستند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با رفیق باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع تاریخی است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی INFP

ارتباط تیپ شخصیتی ENTJ در ارتباط با تیپ ISFJ

اگر تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای با تیپ شخصیتی ISFJ در کنار هم قرار بگیرند، 40 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط ENTJ در کنار ISFJ، به صورت فروشنده در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد القای ایده های خود به دیگری است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد انسانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رقابت داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع مهار است. هر یک در صد مهار دیگری است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ISFJ

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ در ارتباط با تیپ ESFP

اگر تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای با تیپ شخصیتی ESFP در کنار هم قرار بگیرند، 30 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط ENTJ در کنار ESFP، به صورت انتقادی در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در صدد انتقاد از دیگری است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد عقلانیت است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رفاقت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رفاقت داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع جذاب است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ESFP

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ در ارتباط با تیپ شخصیتی ESTP

اگر تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای با تیپ شخصیتی ESTP در کنار هم قرار بگیرند، 35 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های پایین سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENTJ در کنار شخصیت ESTP، به صورت وابسته در کنار هم قرار می گیرند و هر یک در انداختن مسئولیت خود بر شانه دیگری است.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد ورزشی است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق رقابت حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم رقابت داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع واقعی یا سر سختانه است. بدین معنی که هیچ یک از موضع خود پایین نمی آید. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ESTP

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ در ارتباط با تیپ شخصیتی ISTP

اگر تیپ شخصیتی ENTJ در رابطه ای با تیپ شخصیتی ISTP در کنار هم قرار بگیرند، 85 درصد سازگاری دارند که جزو درصد های بالا در سازگاری افراد با هم است.

در این نوع ارتباط شخصیت ENTJ در کنار شخصیت ISTP، به صورت الهام بخش در کنار هم قرار می گیرند.

ارزشی که آن ها را در کنار هم قرار می دهد نوآوری است.

رشد و پویایی این دو در کنار هم از طریق اتحاد حاصل می شود. یعنی اگر بخواهند رشد کنند باید در با هم اتحاد داشته باشند.

ارتباطی که با هم برقرار می کنند از نوع فلسفی است. مطالعه بیشتر در مورد ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTP


انواع سازگاری تیپ های شخصیتی با هم

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTImbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.