شخصيتي مايرز بريگز (MBTI)


تعداد سوالات
112
مدت زمان
30 دقیقه

شروع آزمون


آزمون MBTI يك پرسشنامه ي خودشناسي است كه بر اساس نظريه ي يونگ، توسط كاترين بريگز و ايزابل مايرز طراحي شده است. بريگز و مايرز براي سنجش و اندازهگيري تيپ هاي شخصيتي، تست MBTI را طراحي كردند. اين آزمون يكي از معتبرترين و كاربرديترين آزمون ها در سطح جهان با اهداف كسب و كاري به شمار مي‌رود. بريگز و مايرز با استفاده از نظرات و نتايج تحقيقات يونگ و انجام برخي پژوهش‌ها در حوزه ي شخصيت شناسي، چهار بعد (ترجيح) شخصيتي و شانزده تيپ شخصيتي را در افراد شناسايي كردند. ترجيحات شخصيتي، ويژگيهايي در افراد هستند كه براي آن‌ها راحت تر و بهتر بوده و انجام شان نياز به تمركز و زمان كمتري دارد. 

چهار بعدي كه در اين آزمون مورد بررسي قرار مي گيرند عبارتند از: 

  1. برونگرايي يا درونگرايي: مشخص مي كند كه فرد چگونه انرژي مي گيرد. دريافت انرژي شخص از طريق ارتباط با ديگران بدست مي آيد يا در خلوت و تنهايي.
  2. حسي يا شهودي: مشخص مي كند كه فرد معمولاً چگونه به جمع آوري اطلاعات از محيط مي پردازد. اطلاعات را از طريق شهود بدست مي آورد يا از طريق حواس 5 گانه و تجربه.
  3. احساسي و منطقي: مشخص مي كند كه فرد چگونه قضاوت و تصميم گيري مي كند.
  4. دريافت گرا و قضاوتي: مشخص مي كند كه فرد چگونه اقدام مي نمايد. سرعت و زمانانجامتصميمات و قضاوت هاي افراد را مي سنجد
از تركيب عوامل فوق 16 تيپ شخصيتي بوجود مي آيد. نكته ي ابعاد شخصيتي فوق، در اين است كه هر فرد در هر يك از اين فاكتور ها، رفتارهايي دارد و درصدي از شخصيت وي را تشكيل مي دهد، ولي نسبت بيشتر و ترجيحات شخص، باعث مي شود در تيپ خاصي جاي بگيرد. به طور نمونه، در گراف هاي ارائه شده در تست و تايپ مشاهده خواهيد كرد كه هر شخص به طور مطلق از يك بعد شخصيتي، امتياز نگرفته بلكه در هر زمينه درصدي از امتياز ها بين دو فاكتور تقسيم شده و در نهايت يك طرف درصد يا ترجيح بيشتري به خود اختصاص مي دهد.


اگر در بخش نتايج، آزمون به شما چندين شخصيت ارائه دهد و برخي فاكتورها مساوي گردد، توصيه مي شود آزمون را مجدداً انجام دهيد،يا با استفاده از آزمون هاي ديگر، نسبت به تشخيص قطعي تر ابعاد شخصيتي خود، اقدام كنيد. برخي از آزمون هايي كه در اين رابطه توصيه مي شوند عبارتند از: آزمون مدل ذهني، آزمون كهن الگوي اسطوره اي مردان، آزمون كهن الگوي اسطوره اي زنان، آزمون چپ مغزي و راست مغزي.

اين تست در مشاوره‌هاي ازدواج، مشاوره‌هاي شغلي، تغييرات سازماني و... بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. تست و تايپ معتقد است كه مي توان با بكارگيري نتيجه ي چندين آزمون روانشناسي معتبر در كنار يكديگر، پاسخ هاي ناشي از رويكرد نادرست در پاسخ دادن به گزينه ها، از جمله "من ايده آل" يا "من گذشته" را كشف و به شناخت واقعي، نزديكتر شد. توانايي شناخت "من واقعي"، تيپ شخصيتي و مشرب فرد مقابل، در مذاكرات، كارهاي تيمي و توسعه ي روابط فردي و بين فردي، در حوزه ي كسب و كار، تحولي شگرف ايجاد خواهد نمود.

 روايي و پايايي

روايي و اعتبار (پايايي) آزمون خارجي 0/75 به دست آمده؛ اعتبار آزمون فعلي بالاتر از 0/8 بوده است و بررسي‌هاي باليني و مشاهدات روانشناختي نيز روايي اين آزمون را تأييد كرده است. 

نكاتي در رابطه با نتايج اين تست:

اين پرسشنامه طوري طراحي شده است كه افراد، در همه عوامل مورد بررسي در اين آزمون، مورد پرسش قرار گيرند. نتايج به صورت درصد گزارش خواهند شد و اگر افراد در عوامل متناظر، درصدهاي مشابهي را كسب كنند، براي آن ها تيپ شخصيتي به صورت چند تايي گزارش مي شود. در اين موارد توصيه مي شود براي تعيين تيپ شخصيتي، آزمون را تكرار نماييد. توصيه ي ديگر تست و تايپ در اين موارد، تحليل نتايج اين آزمون با در نظر گرفتن نتايج ساير آزمون ها، به صورت همزمان مي باشد


شروع آزمون

شخصيتي مايرز بريگز (MBTI)

شخصیت ها


مطالب مرتبط