امتياز بين 0 تا 4 :

توانايي: تكيه بر منطق به صورت افراطي.

 اگر امتياز شما زير عدد 4 است، بايد خود را تعديل كنيد. نيمكره چپ مغز، تحليل گر است و به شيوه‌اي منطقي، عقلاني و ترتيبي عمل مي‌كند. اين نيمكره مسئول و كنترل كننده زبان، برررسي‌هاي عملي، عقلانيت و خردمندي است. شخص چپ مغز مايل است به شيوهاي خطي، به پردازش اطلاعات عمل كند، به عبارت ديگر از بخش‌هاي كوچك شروع كرده و به بالا مي‌رود، در حالي كه شخص راست مغز بر عكس عمل مي‌كند و ابتدا تصوير اصلي و بزرگ را مجسم مي‌نمايد. همچنين نيمكره چپ به توالي به پردازش اطلاعات عمل مي‌كند، برعكس نيمكره ر است كه به صورت اتفاقي عمل مي‌كند از اين رو اشخاص چپ مغز مي‌توانند حسابدار و برنامه دهنده‌هاي خوبي از كار درآيند. همچنين نقطه قوت اين اشخاص در شرح و بسط و توضيح خوب مسايل، به صورت پياپي ومتوالي است.

به كارگيري برخي از راهكارها و داشتن ديد چپ مغزي و راست مغزي مي‌تواند در سيستم آموزشي به طور فزاينده‌اي كار بردي باشد. به عنوان مثال يك دانش آموز راست مغز در كلاس درس ممكن است در هنگام سخنراني معلم بهره‌اي نبرد مگر آن كه ابتدا يك برداشت و ديد كلي از مطلب به او داده شود. و برعكس يك دانش آموز چپ مغز هنگامي در كلاس موفق است كه جزئيات مورد بررسي باشند و نه ديد كلي.